XML
Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Brzozowie

Uchwała Nr X/75/07

Rady Gminy Domaradz

z dnia 17 września 2007 r.


w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Brzozowie


Na podstawie art. 18 ust 2 , pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm) oraz art.160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r ." prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U.Nr 98, poz.1070 z późn.zm.)


  1. Rada Gminy uchwala

co następuje :

§ 1


Na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej stwierdza się, że w wyniku głosowania tajnego na ławników do Sądu Rejonowego w Brzozowie wybrani zostali :


1/ Marian Bober zam. Domaardz

2/ Jadwiga Kurcoń zam. Domaradz

3/ Józefa Rachwał zam. Golcowa

4/ Ignacy Skotnicki zam.Golcowa

5/ Zofia Wójcik zam. Golcowa


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-09-24
Publikujący -