XML
Wybór ławników do Sądu Rajonowego w Krośnie
Uchwała Nr X/76/07

Rady Gminy Domaradz

z dnia 17 września 2007 r.


w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie-Wydział Pracy

i Ubezpieczeń Społecznych.


Na podstawie art. 18 ust 2 , pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm) oraz art.160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r ." prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U.Nr 98, poz.1070 z późn.zm.)


  1. Rada Gminy uchwala

co następuje :

§ 1


Na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej stwierdza się, że w wyniku głosowania tajnego na ławnika do Sądu Rejonowego w Krośnie- Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wybrany został Pan Stanisław Adam zam.Barycz.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-09-24
Publikujący -