XML
Uchwalenie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Domaradz
   

Uchwała Nr X/77/07
Rady Gminy Domaradz
z dnia 17 września 2007 r.


w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Domaradz

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz.2008 z późn. zm), w związku  z art. 10 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn.zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Brzozowie

 

 

Rada Gminy Domaradz
uchwala
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Domaradz

 


Rozdział l
Postanowienia ogólne

 

 

§ 1

Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Domaradz, a w szczególności:

1)  wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2)  rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;

3)  częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4)  maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów;

5)  inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami;

6)  obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;

7)  wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej;

8)  wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

 

 

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)  ustawie u.c.p. - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jednol. tekst: Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008, z późn. zmianami),

2)  odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych (zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy o odpadach)

3)  odpadach biodegradowalnych " rozumie się przez to organiczne składniki odpadów, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów,

4)  odpadach komunalnych wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane w pojemnikach stanowiących wyposażenie nieruchomości,

5)  niebezpiecznych w odpadach komunalnych " rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, jak np. świetlówki i inne lampy rtęciowe, baterie i akumulatory, przeterminowane leki, przeterminowane środki ochrony roślin, farby, lakiery i opakowania po nich, rozpuszczalniki i inne ropopochodne, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, wyroby azbestowe i tym podobne odpady zawierające niebezpieczne dla środowiska i człowieka składniki lub elementy

6)  nieczystościach płynnych - należy przez to rozumieć ścieki i odpady płynne powstające w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności, a także pomieszczeniach użytkowanych na cele biurowe lub socjalne przez wytwarzającego odpady, w tym nieczystości gromadzone w zbiornikach bezodpływowych,

7)  odpadach roślinnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w wyniku pielęgnacji i uprawiania publicznych i prywatnych terenów zieleni oraz gromadzone selektywnie odpady pochodzenia roślinnego z targowisk i cmentarzy,

8)  zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza (zgodnie z art. 4 pkt. 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002, z późn. zmianami),

9)  zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta koniowate - zwierzęta gatunków: koń lub osioł; bydło - zwierzęta gatunków: bydło domowe oraz bawoły; jeleniowate - zwierzęta gatunków: jeleń lub daniel utrzymywane w warunkach fermowych, w celu pozyskania mięsa i skór; drób, świnie, owce, kozy, pszczoły, zwierzęta futerkowe (zgodnie z art. 2 ust. l pkt. 15 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - Dz. U. z 2002 r. Nr 207 poz. 1762, z późn. zmianami)

10)   przedsiębiorstwie wywozowym - należy przez to rozumieć gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorstwo upoważnione, w rozumieniu przepisów ustawy u.c.p. i ustawy o odpadach do świadczenia usług w zakresie odbierania oraz transportu odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

11)   pojemnikach na odpady - należy przez to rozumieć urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych, takie jak:

- kontenery,
- kubły,
- kosze uliczne,
- szczelne worki z folii PE.

12)   surowcach wtórnych - należy przez to rozumieć wyselekcjonowane z odpadów komunalnych materiały nadające się do gospodarczego ich wykorzystania. Należą do nich: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale itp.


§ 3

Gmina Domaradz tworzy odpowiednie warunki do utrzymania czystości i porządku w szczególności poprzez:

1.   propagowanie działań mieszkańców gminy na rzecz ekologii,

2.   wspieranie, w miarę posiadanych środków, inicjatyw mieszkańców zmierzających do utrzymania czystości i porządku w miejscu zamieszkiwania,

3.   budowę i utrzymanie na terenie gminy kanalizacji sanitarnej,

4.   wydawanie podmiotom gospodarczym zezwoleń na działalność usługową w zakresie utrzymania czystości i porządku,

5.   bieżącą kontrolę realizacji przepisów ustawy oraz niniejszego regulaminu,

6.   tworzenie warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów przydatnych do wykorzystania,

7.   wprowadzenie zakazu wywozu odpadów komunalnych w miejsca inne niż wysypisko śmieci,

8.   kierowanie wniosków o ukaranie w stosunku do osób winnych zaniedbań lub też uchylających się od obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości określonych w ustawie i niniejszym regulaminie

 


Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenach nieruchomości

 

 

§ 4

1.   Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymania na jej terenie czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego.

2.   Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywania czystości i porządku, przez cały rok, również na chodniku bezpośrednio przylegającym do danej nieruchomości.

3.   Właściciele nieruchomości lub inne podmioty wskazane ustawą u.c.p. zobowiązani są także w okresie zimowym do usuwania na bieżąco sopli i nawisów śniegu z dachu, stwarzających zagrożenie dla przechodniów.

4.   Obowiązek określony w ust. 2 dotyczy także innych części nieruchomości służących do użytku publicznego.

 

§ 5

1.   Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości powinny być gromadzone w urządzeniach odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie, natomiast nieczystości ciekłe w zbiornikach bezodpływowych odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych, w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690, z późń. zmianami).

2.   Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną na terenie danej nieruchomości działalnością w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych, oraz inne odpady z działalności gospodarczej (rozumianej zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej - Dz. U. z 1999 r. Nr 101 poz. 1178, z późn. zmianami) nie mogą być gromadzone w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów komunalnych. Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określają przepisy ustawy o odpadach.

3.   Powstające na terenie nieruchomości odpady inne niż komunalne (odpady z działalności gospodarczej, pochodzące z obiektów użyteczności publicznej, niebezpieczne, grożące skażeniem oraz inne szczególnie szkodliwe dla środowiska) podlegają obowiązkowi oddzielnego gromadzenia, odbioru i unieszkodliwiania według zasad i wymagań określonych przez odrębne przepisy.

 

§ 6

1.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania w należytym stanie terenów zielonych wchodzących w skład ich nieruchomości przez:

"""""""""koszenie trawników,

"""""""""usuwanie chwastów, zeschłej i skoszonej trawy,

"""""""""usuwanie innych nieczystości.

2.   Właściciele nieruchomości winni dążyć do utrzymywania w należytym stanie technicznym i estetycznym ogrodzenia i wejścia na teren nieruchomości poprzez bieżącą naprawę ogrodzeń i wejść, ich modernizację i odnawianie. Są również zobowiązani do uzupełniania i utrzymywania w należytym stanie techniczno-estetycznym tabliczek numerów budynków oraz samego budynku.

 

§ 7

1.   Obowiązek utrzymywania czystości i porządku przyległego do nieruchomości chodnika w okresie zimowym powinien być realizowany przez:

a). odgarnięcie śniegu lub lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów,

b). podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika, przy czym piasek, popiół lub inne materiały użyte do tych celów należy uprzątnąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania.

2.   Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.

3.   Zanieczyszczenia uprzątnięte z chodników powinny być gromadzone w pojemnikach na odpady, z zachowaniem postanowień § 8.

 

§ 8

1.   Właściciele nieruchomości służących do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na śmieci i ich opróżniania z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu.

2.   Obowiązek określony w ust. l dotyczy także zarządzającego drogą publiczną, znajdującą się na obszarze zabudowanym w rozumieniu przepisów ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58 poz. 515, z późn. zmianami) oraz, w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej, przedsiębiorców korzystających z takich przystanków.

3.   Właściciele nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe zobowiązani są do ustawienia odpowiedniej ilości pojemników na odpady, niezwłocznego usuwania odpadów oraz doprowadzenia terenu po zakończeniu imprezy do stanu pierwotnego.

 

§ 9

1.   Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, a także odpadów z działalności gospodarczej.

2.   Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów.

3.   Zabrania się spalania odpadów komunalnych z wyłączeniem zgrabionych traw i liści. Spalanie zgrabionych traw i liści winno odbywać się w sposób nienaruszający przepisy przeciwpożarowe.

4.   Obowiązki określone w ust. 1-2 stosuje się odpowiednio do koszy na odpady, ustawianych na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego.

 

§ 10

Poza myjniami i warsztatami naprawczymi:

1.   Mycie pojazdów mechanicznych i innych środków transportowych powinno się odbywać w miejscach do tego wyznaczonych " myjniach. Zabrania się mycia pojazdów mechanicznych i innych środków transportowych na terenie nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, poboczach dróg, placach, skwerach i zieleńcach, terenach leśnych i parkowych oraz w pobliżu zbiorników wodnych oraz innych wód powierzchniowych otwartych (cieków wodnych).

2.   Dopuszcza się mycie karoserii samochodów i innych pojazdów lub ich części wodą nie zawierającą detergentów lub wodą zawierającą substancje biodegradowalne, o ile nie będzie ono powodowało zanieczyszczenia gleby lub wód powierzchniowych substancjami chemicznymi, a zwłaszcza ropopochodnymi, pod następującymi warunkami:

a)  powyższa czynność może być wykonywana na podłożu nieprzepuszczalnym ze spadkiem zapewniającym spływ wody  do wpustów kanalizacyjnych z osadnikami błota w odległości nie mniejszej niż 100 m od wszelkich wód powierzchniowych, takich jak zbiorniki wodne i cieki powierzchniowe (rzeki, kanały, rowy),

b)  powstające ścieki nie są odprowadzane do kanalizacji deszczowej (kanałów burzowych).

3.   Dokonywanie doraźnych napraw i regulacji pojazdów mechanicznych, maszyn i urządzeń rolniczych dopuszczalne jest w miejscach wyłącznie do tego celu zorganizowanych i o powierzchni utwardzonej (np. garaże, parkingi z "kanałami" do przeglądu), na które uzyskano pozwolenie na użytkowanie w tym zakresie od właściwego organu budowlanego, pod następującymi warunkami:

a)  powyższe czynności nie będą powodowały uciążliwości dla ludzi zamieszkałych w sąsiednich nieruchomościach i dla środowiska,

b)  powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych.

4.  Naprawy, przeglądy i konserwacje pojazdów mechanicznych, w wyniku których powstają odpady niebezpieczne, muszą być prowadzone w warsztatach specjalistycznych posiadających stosowne zezwolenia. Dotyczy to w szczególności: napraw blacharsko- lakierniczych, konserwacji pojazdów, wymiany płynów i olejów eksploatacyjnych, napraw głównych.

 


Rozdział 3
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych

 

 

§ 11

Właściciel nieruchomości ma obowiązek:

1.   Wyposażyć nieruchomość w pojemniki, o których mowa w § 2, pkt. 11, poprzez zakup,
wydzierżawienie od przedsiębiorstwa wywozowego lub gminy lub w inny sposób
ustalony w drodze umowy z przedsiębiorstwem wywozowym;

2.   utrzymywać pojemniki w stanie porządkowym, sanitarnym i technicznym,
umożliwiającym korzystanie z nich bez przeszkód i powodowania zagrożeń dla
zdrowia użytkowników.

 

§ 12

1.   Odpady komunalne powinny być gromadzone w pojemnikach określonych w § 2, pkt. 11.

2.   Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości,

3.   Odpady budowlane (poremontowe) - zbierane do pojemników kontenerowych dostarczanych przez firmę wywozową na zgłoszenie.

4.   Oznakowanie pojemników, o których mowa w pkt. l powinno być trwałe i zawierać co najmniej:

a)  nazwy i rysunki odpadów dopuszczonych do zbierania w pojemniku,

b)  nazwę i numer telefonu przedsiębiorstwa wywozowego.

 

§ 13

1.   Pojemniki należy umieszczać:

a). zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690, z późń. zmianami), w granicach nieruchomości w miejscu:

"""""""""trwale oznaczonym,

"""""""""posiadającym równą i utwardzoną nawierzchnię, zabezpieczoną przed zbieraniem się wody i błota,

"""""""""łatwo dostępnym dla ich użytkowników i dla pracowników przedsiębiorstwa wywozowego

b). w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

2.   Właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać miejsce umieszczania pojemników w czystości i porządku.

3.   Koszty przygotowania i utrzymania miejsca umieszczania pojemników ponosi właściciel nieruchomości.

 

§ 14

1.   Właściciel nieruchomości jest obowiązany zapewnić pracownikom przedsiębiorstwa wywozowego dostęp do pojemników w czasie ustalonym w umowie o odbiór odpadów, w sposób umożliwiający opróżnienie pojemników bez narażenia na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów.

2.   Obowiązki określone w ust. l dotyczą także dostępu do urządzeń służących do gromadzenia nieczystości płynnych.

3.   W przypadku braku możliwości dojazdu do nieruchomości przez firmę wywozową, właściciel nieruchomości ustala z firmą miejsce odbioru odpadów.

 

 

§ 15

1.   Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapewnić taką częstotliwość opróżniania pojemników, kontenerów, czy worków na śmieci, aby w gromadzonych odpadach komunalnych nie nastąpił rozkład substancji. Opróżnianie pojemników winno następować po ich napełnieniu, jednak nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. W przypadku gromadzenia odpadów komunalnych w oznakowanych workach ustala się podstawową normę 3 worków o pojemności 120 L/osobę/rok.

2.   Przedsiębiorstwo wywozowe ustali terminowy plan wywozów powiadamiając o tym właścicieli nieruchomości.

3.   Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości w sposób nieutrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione. Usuwanie powinno odbywać się w terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym albo podmiotem prowadzącym zakład ich utylizacji.

4.   Odpady biodegradowalne powinny być usuwane z częstotliwością dostosowaną do technologii ich magazynowania w pojemnikach.

5.   Powstające na terenie nieruchomości odpady zielone należy gromadzić w pojemnikach  określonych w niniejszym regulaminie. Z obowiązku tego zwolnieni są właściciele nieruchomości dokonujący kompostowania we własnym zakresie, z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarnych.

6.   Odpady budowlane (poremontowe) odbierane będą na zgłoszenie przedsiębiorstwu wywozowemu.

 

§ 16

1.   Właściciel nieruchomości na której mieszkają lub przebywają ludzie ma obowiązek przyłączenia jej bez zbędnej zwłoki do istniejącej kanalizacji sanitarnej nie później niż w ciągu 6-ciu miesięcy od dnia przekazania nowowybudowanej sieci kanalizacyjnej do eksploatacji.

2.   Na obszarach, na których nie jest to możliwe z przyczyn technicznych i braku sieci kanalizacyjnej, właściciele nieruchomości są zobowiązani do niezwłocznego podpisania z przedsiębiorstwem wywozowym umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego, lub opróżnianie osadnika oczyszczalni przydomowej.

3.   Właściciele nieruchomości są zobowiązani, w celu umożliwienia przygotowania treści umowy, do podania upoważnionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego zgodnej ze stanem ewidencji ludności liczby osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, lub gdy stan faktyczny różni się od niej, oświadczenia na piśmie o odstępstwach i ich przyczynach.

4.   W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do niezwłocznego  usunięcia nieszczelności oraz powiadomienia o tym gminy.

 

§ 17

1.   Właściciele nieruchomości, gdzie nie ma możliwości podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w zbiorniki bezodpływowe, tj. urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości płynnych w miejscu ich powstawania lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.

2.   Zbiornik bezodpływowy należy wykonać jako konstrukcję szczelną: dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości oraz odpowietrzenie.

3.   Opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) następować winno z wyprzedzeniem wykluczającym ich przepełnienia i wylewanie się zawartości na powierzchnię terenu, a także zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

4.   Częstotliwość wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników ustala właściciel nieruchomości z przedsiębiorcą dokonującym wywozu.

5.   Właściciele nieruchomości mają zapewnić systematyczny wywóz nieczystości płynnych. Każdorazowe przyjęcie nieczystości płynnych należy udokumentować umową i dowodem opłaty i udostępnić je w przypadku kontroli odpowiednim organom kontrolującym.

6.   Zabrania się odprowadzania wody zużytej na cele bytowe i gospodarcze, ciekłych odchodów zwierzęcych z gnojówki, kompostowni, silosów, ścieków z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi oraz ścieków przemysłowych do rzek, potoków, rowów, do gleb lub ziemi oraz na grunty sąsiednie.

 

 

 

§ 18

Właściciel nieruchomości, który do oczyszczania pochodzących z jej terenu nieczystości płynnych zastosował lokalne urządzenia oczyszczające o potwierdzonej odpowiednimi atestami skuteczności działania może dla spełnienia wymogu udokumentowania legalnego usunięcia odpadów, o których mowa  w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przedstawić pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie oczyszczonych w takim urządzeniu nieczystości płynnych bądź jeżeli uzyskanie takiego pozwolenia nie jest wymagane, oficjalne świadectwa jakości eksploatowanych urządzeń lub opinię biegłego tę jakość stwierdzającą.

 

§ 29

1.   Liczbę i wielkość pojemników, stanowiących wyposażenie nieruchomości, musi zapewniać dwutygodniowe składowanie odpadów i być adekwatna do liczby mieszkańców oraz odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

2.   Ustala się normatywną ilość stałych odpadów komunalnych produkowaną przez jedną osobę w gospodarstwie domowym w ciągu miesiąca na poziomie 30 litrów jako ilość podstawową.

3.   Normatywną ilość nieczystości płynnych wylicza się według zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

 

§ 20

1.   Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia umowy z przedsiębiorstwem
wywozowym w zakresie wywozu odpadów stałych i płynnych.

2.   Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uzyskania, przechowywania i okazywania,
na zasadach określonych w ustawie u.c.p., dowodów usunięcia odpadów komunalnych oraz
dowodów opróżniania i wywozu nieczystości ciekłych, w sposób zgodny
z postanowieniami Regulaminu.

3.   Wójt Gminy lub osoby przez niego upoważnione dokonują kontroli wykonywania obowiązków zawarcia przez właścicieli nieruchomości umów na usługi odbioru odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz wykonywania przez nich obowiązku uiszczania z tego tytułu opłat.

4.   Dowody, o których mowa w pkt. 2 właściciel nieruchomości obowiązany jest
przechowywać przez okres 2 lat.

5.   W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie udokumentuje korzystania z usług,
o których mowa w pkt. 2, obowiązki te przejmuje gmina w trybie wykonania zastępczego
pobierając opłatę na podstawie ceny wolnorynkowej za daną usługę.

6.   Właściciel nieruchomości jest obowiązany do udzielania przedsiębiorstwu wywozowemu
informacji niezbędnych dla ustalenia treści umowy na odbieranie odpadów w sposób
zgodny z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie.

 


  
Rozdział 4

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów

 

 

§ 21

System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

1.   Ustala się na podstawie Planu gospodarki odpadami dla gminy Domaradz następujące minimalne wymagania dotyczące dopuszczalnego do składowania poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, odniesione do ilości bazowej odpadów ulegających biodegradacji (wytworzonych w 1995 r.) ustalonej jako 100 % dla roku:

a)  do 31 grudnia  2010  nie więcej niż 75 % wagowo  całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

b)  do 31 grudnia 2013 " nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

c)  do 31 grudnia 2020 r. nie więcej niż 35% wagowo  całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji.

2.   Obowiązek ten realizują przedsiębiorstwa wywozowe , którzy uzyskują zezwolenia na odbiór odpadów od mieszkańców nieruchomości.

 

 

 

  Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami

 

 

§ 22

3.   Gmina Domaradz  realizując Plan gospodarki odpadami uchwalony przez Radę Gminy Domaradz dążyć będzie do zmniejszenia ilości odpadów komunalnych kierowanych na składowiska odpadów przede wszystkim poprzez działania wspierające segregację odpadów prowadzoną w gospodarstwach domowych, obejmującą selektywne zbieranie odpadów nadających się do odzysku (surowców wtórnych), organicznych odpadów biodegradowalnych oraz odpadów niebezpiecznych, które w perspektywie realizacji Planu  powinny znacznie zmniejszyć swój udział w odpadach komunalnych.

4.   Do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, o których mowa w ust. 1, zobowiązuje się przedsiębiorców prowadzących firmy wywozowe, którzy uzyskali zezwolenie Wójta Gminy Domaradz na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorcy ci powinni, o ile nie zostało to określone dodatkowo w zezwoleniu, uzyskać zatwierdzenie:

1)  rodzajów odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,

2)  sposobów postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów komunalnych,

3)  dopuszczalnego do składowania poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

4)  sposobu realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji,

5)  miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zgodnych z przepisami ustawy o odpadach i wojewódzkim planem gospodarki odpadami.

 

 

§ 23

1.   Surowce wtórne mieszkańcy mogą samodzielnie dostarczać do punktów zbiórki tych odpadów zorganizowanych przez różne podmioty gospodarcze na terenie gminy.

2.   W celu zagospodarowania możliwie największej ilości surowców wtórnych, przedsiębiorstwo wywozowe w porozumieniu z właścicielem nieruchomości, mogą ustawiać specjalne pojemniki w odpowiednim kolorze z napisem, przeznaczone do selektywnej zbiórki surowców wtórnych wg rodzajów. Częstotliwość wywozu surowców wtórnych jest uzależniona od napełniania tych pojemników.

3.   Gospodarstwa domowe mogą zostać wyposażone w kolorowe worki foliowe, w których mieszkańcy są zobowiązani segregować odpady wg rodzajów. Odbiór worków odbywać się będzie wg ustalonego harmonogramu lub po uprzednim powiadomieniu użytkowników o odbiorze przez przedsiębiorstwo wywozowe.

4.   Punkty zbiórki surowców wtórnych wyposażone są w pojemniki:

a)  białe - na szkło opakowaniowe białe,

b)  zielone - na szkło opakowaniowe kolorowe,

c)  żółte - na opakowania z plastiku i PET,

d)  niebieskie - na makulaturę,

e)  czerwone - na metale,

f)   brązowe - na odpady organiczne.

 

 


§ 24

1.   Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do sortowania odpadów opakowaniowych i zbierania odpadów papieru i tektury nadających się do odzysku i recyklingu. Odpady papieru i tektury nie nadające się do recyklingu powinny być kierowane do odzysku materiałowego lub energetycznego, a w tym łączone z odpadami biodegradowalnymi o ile ich stopień rozdrobnienia, skład i zanieczyszczenia na to pozwalają.

2.   Zobowiązuje się właścicieli pozbywających się nie nadających się do użytku chłodziarek, lodówek, klimatyzatorów i innych urządzeń chłodniczych wyposażonych w agregaty chłodnicze (zawierające CFC i HCFC), do przekazywania ich bezpośrednio firmom uprawnionym do prowadzenia odzysku tego typu odpadów lub do najbliższego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.

3.   Zobowiązuje się właścicieli odpadów niebezpiecznych, takich jak: baterie i akumulatory, oleje odpadowe i smary, rtęciowe źródła światła, farby, lakiery i rozpuszczalniki, ropopochodne, środki ochrony roślin, wyroby zawierające azbest, odpady weterynaryjne i medyczne i in., do przekazywania ich do odpowiednich punktów zbiórki tego typu odpadów. Łączenie tych odpadów z odpadami komunalnymi jest zabronione.

4.   Zobowiązuje się właścicieli pojazdów mechanicznych nienadających się do eksploatacji, do przekazywania ich bezpośrednio firmom uprawnionym do prowadzenia odzysku i recyklingu części i płynów eksploatacyjnych odzyskiwanych z tego typu odpadu.

 

 

 

Rozdział 6
Obowiązki właścicieli zwierząt domowych

 

 

§ 25

1.   Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia z niego.

2.   Zakazuje się postępowania ze zwierzętami w sposób niehumanitarny, jak bicie, głodzenie, okaleczanie, porzucanie, itp.

 

 

§ 26

1.   Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

2.   Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynków służących do użytku publicznego, a także na terenach użytku publicznego, takich jak ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce itp.

3.   Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach ustalonych przez przewoźnika.

4.   Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości (placówki lub obiektu).

 

 

 


§ 27

1.   W zabudowie jednorodzinnej i na terenach wiejskich psy bez dozoru nie mogą przebywać poza terenem nieruchomości.

2.   Nieruchomość powinna być oznakowana przy wejściu do niej odpowiednią tabliczką np.: "Uwaga! Pies!" lub "Uwaga! Zły pies".

3.   Właściciel utrzymujący psa winien stosować zabezpieczenia przeciwdziałające niekontrolowanemu wyjściu psa poza granice pilnowanej nieruchomości.

 

 

§ 28

1.   Do obowiązków właścicieli psów należy bez wezwania:

a)  zgłoszenie psa w Urzędzie Gminy w Domaradzu i opłacanie podatku od posiadanych
psów,

b)  poddawanie obowiązkowym szczepieniom psy, które ukończyły dwa miesiące życia -
raz w roku kalendarzowym,

2.   Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt.

3.   W przypadku pogryzienia przez psa poszkodowany powinien niezwłocznie udać się do lekarza pierwszego kontaktu, a właściciel psa zobowiązany jest bezzwłocznie zgłosić do lekarza weterynarii i zastosować się do zaleceń służb weterynaryjnych.

 

 

§ 29

Właściciele psów uznanych za agresywne według Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77 poz. 687) zobowiązani są uzy

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-09-24
Publikujący -