XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Spis rolny - nabór na rachmistrzów spisowych
Od poniedziałku 15 czerwca trwa nabór na rachmistrzów w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.  Jeśli jesteś zainteresowany zgłoś się do Urzędu Gminy w Domaradzu. Nabór trwa do 8 lipca.Zgłoszenia są przyjmowane od poniedziałku do piętku w godzinach pracy urzędu na formularzu, którego wzór zamieszczamy poniżej. Do przeprowadzenia spisu na terenie Gminy Domaradz zaangażowanych zostanie 2 rachmistrzów terenowych.  
Kandydaci zainteresowani pracą przy tegorocznym Powszechnym Spisie Rolnym będą wybierani w naborze otwartym i konkurencyjnym spośród osób:
 • pełnoletnich;
 • zamieszkałych na terenie gminy;
 • posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
 • posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
 • które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w pkt. 5 kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

spis rolny

Powszechny Spis Rolny. CO to jest i po co się go przeprowadza?
Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r. Będziemy w nim podawać dane według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.


Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.


Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.


Na podstawie tych danych określa się wielkość wsparcia Unii Europejskiej dla Polski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Powszechny Spis Rolny jest badaniem dzięki któremu GUS zbiera i aktualizuje dane statystyczne dotyczące polskiego rolnictwa. Wszystko po to, aby lepiej planować rozwój rolnictwa w przyszłości i nim zarządzać.

 

Kiedy będzie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny 2020 i ile potrwa?
Spis zacznie się 1 września 2020 r. i obejmie swoim zasięgiem gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą w Polsce, uzyskane informacje będą bardzo wartościowe.

Tylko dzięki tak szeroko zakrojonemu badaniu można uzyskać dokładne statystyki dotyczące m.in.: 
 

 • położenie gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych,
 • typ własności użytków rolnych,
 • produkcja ekologiczna,
 • rodzaj użytkowanych gruntów,
 • powierzchnia zasiewów według upraw,
 • powierzchnia nawadniana,
 • zużycie nawozów mineralnych i organicznych,
 • rodzaje budynków gospodarskich,
 • pogłowie zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych,
 • liczba maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym,
 • wkład pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.Więcej szczegółowych informacji na temat Powszechnego Spisu Rolnego znajdziecie na stronie spisrolny.gov.pl

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Formularz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrza spisowego Plik doc 18.91 KB
Procedura naboru Plik doc 87.09 KB
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2020-06-15
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2020-06-15 13:04
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2020-06-24 13:20
Dodano do archiwum Tomasz Bober - Admin 2020-07-16 09:08