URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA INSTYTUCJI KULTURY „GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DOMARADZU”
WÓJT GMINY DOMARADZ
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA INSTYTUCJI KULTURY
„GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DOMARADZU”
 
 
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy.
Zatrudnienie: umowa na czas określony – 5 lat.
Termin rozpoczęcia pracy na stanowisku: 1 października 2021r.
Nazwa i adres instytucji kultury: Gminny Ośrodek Kultury w Domaradzu 36-230 Domaradz 345.
 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku:
 1. posiada obywatelstwo polskie;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. brak wpisu do rejestru osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie;
 4. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 289)
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 6. posiada wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce.
 7. minimum 5 letni staż pracy w instytucjach kultury, potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem wystawionym przez pracodawcę;
 1. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest konkurs:
 1. wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania kulturą, kulturoznawstwa, animacji społeczno-kulturalnej, sztuki, bibliotekoznawstwa lub inne artystyczne.
 2. wykształcenie wymienione w pkt. 1 uzupełnione o ekonomiczne, menadżerskie lub zarządzanie;
 3. znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury, w tym przede wszystkim:
 1. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 2. ustawy o bibliotekach,
 3. ustawy kodeks pracy,
 4. zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych,
 5. gospodarkę finansową instytucji kultury.
 1. znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Gminnego Ośrodka Kultury oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze i sztuce;
 2. znajomość lokalnego środowiska twórczego oraz organizacji pozarządowych właściwych ze względu na rodzaj prowadzonej działalności;
 3. predyspozycje i zdolności menadżerskie oraz organizatorskie;
 4. umiejętności kierowania zespołem ludzkim;
 5. samodzielność i systematyczność;
 6. odporność na stres;
 7. komunikatywność.
 
 1. Do głównych zadań wykonywanych na stanowisku, na które prowadzony jest konkurs, należy:
 1. zarządzanie Gminnym Ośrodkiem Kultury w Domaradzu, kształtowanie i koordynowanie działalności merytorycznej jednostki;
 2. reprezentowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Domaradzu na zewnątrz;
 3. tworzenie warunków do właściwej realizacji zadań statutowych;
 4. dobór i właściwe wykorzystanie kadry oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników;
 5. zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy;
 6. właściwa gospodarka powierzonym mieniem i środkami finansowymi;
 7. pozyskiwanie środków finansowych od podmiotów innych niż Organizator.
 
 1. Wymagane dokumenty:
 1. pismo z motywacją przystąpienia do konkursu;
 2. życiorys  - CV;
 3. autorska, pisemna koncepcja programowo-organizacyjna funkcjonowania „Gminnego Ośrodka  Kultury w Domaradzu” ze wskazaniem na możliwości budżetowe instytucji i pozyskiwanie środków zewnętrznych (max 10 stron). Dopuszcza się w II etapie konkursu przedstawienie koncepcji w formie prezentacji z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego – koncepcja podlega ocenie;
 4. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
 5. kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej (np. świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu), poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 7. podpisane oświadczenie  kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 8. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 9. podpisane oświadczenie o braku wpisu do Rejestru osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie;
 10. podpisane oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienie funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 289);
 11. podpisane oświadczenie o stanie zdrowia, pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku dyrektora GOK;
 12. podpisane oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;
 13. podpisane oświadczenie, że kandydat zapoznał się z zasadami przechowywania dokumentacji aplikacyjnej po zakończeniu procesu naboru;
 14. inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i kwalifikacje (w tym opinie i rekomendacje).
W przypadku podania danych osobowych w szerszym zakresie niż wymagania niezbędne określone w danym ogłoszeniu wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie, w tym celu należy złożyć oświadczenie o następującej treści  ,,Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących wymagań dodatkowych określonych w ogłoszeniu oraz danych wykraczających poza zakres wymagań niezbędnych, w szczególności danych zawartych w liście motywacyjnym, celem przeprowadzenia niniejszego postępowania.”[1]
 1. Termin i miejsce składania ofert:
 1. wymagane dokumenty aplikacyjne należy przekazać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, nr telefonu i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Domaradzu” na adres: Urząd Gminy Domaradz, 36-230 Domaradz 345, w terminie do 17 września 2021 r. do godz. 12.00.
 2. dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Domaradzu po tym terminie nie będą rozpatrywane (dla dokumentów nadanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Domaradzu).
 1. Inne niezbędne informacje:
Na potrzeby niniejszego konkursu udostępnia się komplet dokumentów źródłowych niezbędnych do opracowania przez kandydatów „Koncepcji funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Domaradzu”:
 1. obowiązujący Statut Gminnego Ośrodka Kultury  w Domaradzu (Uchwała nr IX/61/03 Rady Gminy Domaradz z dnia 18 sierpnia 2003r. w sprawie  nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Domaradzu);
 2. sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Domaradzu  za rok 2020;
 3. plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Domaradzu na rok 2021;
 4. informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Domaradzu za I półrocze 2021r.;
 1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Wójt Gminy Domaradz powoła Komisję Konkursową i określi tryb jej pracy.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym bez udziału kandydatów,
II etap – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne zweryfikowane w I etapie.
Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik analizy dokumentów sprawdzającej stopień spełnienia wymagań określonych w pkt 1 i 2, przedstawionej koncepcji oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
 1. Analiza złożonych dokumentów aplikacyjnych przez komisję nastąpi w terminie do 7 dni po upływie terminu ich składania.
 2. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą elektroniczną (w przypadku podania adresu e-mail) lub inną formą kontaktu wskazaną przez kandydata w kwestionariuszu osobowym.
 3. Konkurs przeprowadza się także w przypadku zgłoszenia jednej kandydatury.
 4. Zakończenie konkursu przewiduje się do dnia 28  września  2021r.
 5. Dodatkowych informacji o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Domaradzu udziela główny księgowego ww. jednostek, 36-230 Domaradz 345, tel. 13 43 47 041 wew. 60 w godz. 1400-1600.
 
 1. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Urząd Gminy Domaradz  reprezentowany przez Wójta Gminy Domaradz, zwany dalej: „Administratorem”. Kontakt do Administratora: adres email gmina@domaradz.pl, tel.: 134347041.
 2. Dane zbierane są dla potrzeb prowadzonego konkursu.
 3. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy w art. 221 jest obowiązkowe w celu aplikowania na ww. stanowisko.
 4. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i opiera się na Pani/Pana zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 221 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz przesłanka RODO z art. 6 ust. 1 lit. a - tj. wyrażona zgoda w przypadku podania szerszego zakresu danych od wymaganych w ww. przepisach.
 6. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji spraw związanych z konkursem.
 8. Dokumenty aplikacyjne kandydatów będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji konkursu, tj. nie dłużej niż 3 miesiące i 14 dni od ogłoszenia informacji o wyniku naboru. Po upływie 3 miesięcy, kandydaci, którzy nie zostaną zatrudnieni będą mogli odebrać złożone dokumenty w przeciągu  14 dni w pokoju nr 7 w godzinach pracy Urzędu. Dokumenty nieodebrane w terminie zostaną zniszczone. Dokumenty aplikacyjne pracownika przyjętego odkłada się do akt osobowych i przechowuje zgodnie z obowiązującą kategorią archiwalną.
 9. Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie, kandydaci mogą odebrać osobiście w terminie 14 dni od dnia zakończenia naboru w pokoju nr 7 w godzinach pracy Urzędu. Dokumenty nie odebrane w terminie zostaną zniszczone.
 10. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych innym odbiorcom jedynie informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (https://bip.domaradz.pl/Rekrutacja) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Domaradz (tablica ogłoszeń przed urzędem).
 11. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 12. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie prowadzonym przez Urząd Gminy Domaradz. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 13. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 14. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 15. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – adres e-mail: iod@domaradz.pl, tel. 134347041.


[1] oświadczenie jest składane w przypadku, gdy kandydat podaje dane określone jako wymagania dodatkowe oraz chce  w dokumentacji aplikacyjnej podać szerszy zakres danych niż jest określony w wymaganiach niezbędnych, w tym dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gierula - Sekretarz2021-09-01
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2021-09-01 11:19
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2021-09-22 11:00
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 02 czerwca 2023r. 00:23:51
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.