XML
Wygaśnięcie mandatu radnego

Uchwała  Nr XI/ 78/07

Rady   Gminy  Domaradz

z  dnia  12  grudnia  2007 r.

 
w sprawie   wygaśnięcia mandatu radnego.
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz  art. 190 ust. 1 pkt 2 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. " ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz 1547 z póź. zm.)
 
Rada  Gminy  u c h w a l a
co  następuje :
 
§ 1
 
Stwierdza się wygaśniecie  mandatu Pani Bernadety Głód w okręgu wyborczym Nr 3 w Domaradzu wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.
 
§ 2
 
 
Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-01-02
Publikujący -