XML
Wystąpienie ze Związku Gmin Brzozowskich
Uchwała  Nr XI/81/07
Rady   Gminy  Domaradz
z  dnia  12  grudnia  2007 r.
 
w sprawie  wyrażenia woli wystąpienia ze  Związku Gmin Brzozowskich.
 
  Na podstawie art.  18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz  § 32 pkt. 1 Statutu Związku Gmin Brzozowskich (Dz.Urz. Województwa Krośnieńskiego Nr 22 , poz. 174 z dnia 31 grudnia 1991 r. z późn.zm.)
 
Rada  Gminy  u c h w a l a
co  następuje :
 
§ 1
 
Wyraża się  wolę wystąpienia ze  Związku Gmin Brzozowskich z dniem 30.06.2008 r.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie  z dniem  podjęcia.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-01-02
Publikujący -