XML
Ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników szkół
Uchwała XI/84/07
Rady Gminy Domaradz
z dnia 12 grudnia 2007 r.
 
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla nie będących nauczycielami pracowników Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Zespołów Szkół  oraz dla pracowników  Zespołu Obsługi Szkół. 
 
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych  jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.)
 
Rada Gminy uchwala
co następuje:
§ 1
Ustala się wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Szkołach Podstawowych , Gimnazjach i Zespołach Szkół prowadzonych przez Gminę Domaradz  oraz dla pracowników Zespołu Obsługi Szkół  w kwocie 700 zł , dla sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego na zasadach określonych w § 3 ust. 5 w/w rozporządzenia.
§ 2
Na wniosek Dyrektorów Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Zespołów Szkół
i Kierownika Zespołu Obsługi Szkół wyraża się zgodę na ustalenie  wartości  jednego punktu stanowiącego podstawę  naliczenia miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 5,00 zł.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaradz oraz Dyrektorom Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Zespołów Szkół i Kierownikowi Zespołu Obsługi Szkół w Gminie Domaradz.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2008r.
§ 5
Traci moc:
"    Uchwała Nr XVIII/132/2000 Rady Gminy Domaradz z dnia
26 sierpnia 2000r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz ustalenia wartości jednego punktu dla pracowników Gimnazjów w gminie Domaradz nie będących nauczycielami;
"    Uchwała Nr XVIII/131/2000 Rady Gminy Domaradz z dnia 26 sierpnia 2000r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz ustalenia wartości jednego punktu dla pracowników Szkól Podstawowych nie będących nauczycielami, zmieniona Uchwałą Nr XXIV/140/05 Rady Gminy Domaradz z dnia 11 kwietnia 2005r.
"    Uchwała Nr XIX/143/2000 Rady Gminy Domaradz z dnia 01 grudnia 2000r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz ustalenia wartości jednego punktu dla pracowników Zespołu Obsługi Szkól w Domaradzu
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-01-02
Publikujący -