XML
Zmiana uchwały nr XI/79/07 z dnia 12 grudnia 2007 r.
Uchwała XII/86/07  
Rady  Gminy  Domaradz   
z dnia  27 grudnia  2007 r.

w sprawie zmiany  własnej uchwały Nr XI/79/07 z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia  wysokości  stawek podatku od środków  transportowych.
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm) oraz art.10 ust.1  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 późn.zm. )
 
Rada  Gminy u c h w a l a
co następuje:
 
§ 1
W § 1 pkt 15 lit b  Uchwały Nr XI/79/07 z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia  wysokości  stawek podatku od środków  transportowych kwotę "600,00" zastępuje się kwotą "990,00"
 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
 
§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-01-08
Publikujący -