XML
Przystąpienie do Stowarzyszenia LGD "Ziemia Brzozowska"
Uchwała XII/87/07  
Rady  Gminy  Domaradz   
z dnia  27 grudnia  2007 r.

w sprawie  przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia
   Brzozowska"
 
    Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm) oraz art.15 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia  07 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków  Europejskiego Fundusz Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich   (Dz. U.  Nr 64  poz. 427 )
 
Rada  Gminy u c h w a l a
co następuje:
 
§ 1
Przystępuje się  do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Brzozowska", zwanego dalej "LGD".
 
§ 2
Do reprezentowania Gminy Domaradz w LGD upoważnia się Wójta Gminy Domaradz.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-01-08
Publikujący -