XML
Zgoda na sprzedaż nieruchomości
Uchwała  Nr XIII/88/08
Rady   Gminy  Domaradz
z  dnia  18 stycznia 2008 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit"a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591 z póżn.zm.) oraz  art. 13 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.)
 
 
 
Rada  Gminy  u c h w a l a
co  następuje :
 
§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości rolnej  położonej w Domaradzu Nr 9231/2 o pow. 0,06 ha .
§ 2
 
Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie  z dniem  podjęcia.

 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-01-29
Publikujący -