XML
Budżet Gminy na rok 2008
    Uchwała Nr XIII/89/08  
Rady Gminy Domaradz
z dnia 18 stycznia 2008 r.
 
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i  lit. e , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art.165, art.168, art. 174, art. 176, art.184, ustawy z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póżn. zm.)
 
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
 
1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości  12 808 419 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości  16 335 586,86 zł., 
  zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 3 527 167,86  zł., który zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 3 527 167,86 zł.
4. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości  312 852 zł.
Źródłem sfinansowania spłat w kwocie  282 852 zł  ustala się kredyt bankowy
oraz ze spłat pożyczki udzielonej  w kwocie 30 000 złotych.
 
5. Ustala się przychody budżetu w kwocie  3 840 019,86 zł. i rozchody budżetu
w kwocie  312 852 zł. " zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 
§ 2
 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie jak załącznik Nr 4.

 
 
§ 3
 
Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5
 
 
§ 4
1. Ustala się wydatki na Wieloletni Program Inwestycyjny na 2008 r. w wysokości :
- Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Domaradz  kwota 3 485 475 zł.,
- Ogólnodostępna strefa rekreacji dziecięcej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w   
  Golcowej kwota 86 529 zł.
2. Limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2008-2010 określa   
    się jak  załącznik nr 6
§ 5
 Ustala się wydatki budżetu z tytułu udzielanych dotacji:
1. podmiotowej  dla działającego na terenie gminy niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Siostry Służebniczki NMP
w kwocie  116 949  zł
2. podmiotowej dla instytucji kultury w kwocie 251 828 zł. w tym:
- Gminny Ośrodek Kultury  kwota  99 743 zł.,
- Biblioteki  kwota  152 085 zł.,
3. podmiotowej dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w kwocie  6 058 zł.,
4. celowej na sfinansowanie zadań zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego wolontariacie w kwocie  36 000 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie rozgrywek sportowych w piłce nożnej.   
5. celowej w formie pomocy finansowej dla Samorządu  Województwa na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Baryczy  kwota 70 000 zł,    
6. celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego na budowę chodnika  przy drodze powiatowej Domaradz "Przysietnica   kwota 50 000 zł,
7.  dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej
  Przemyśl na dofinansowanie kosztów opieki zdrowotnej dla dziecka  
  niepełnosprawnego z terenu Gminy Domaradz w kwocie  908 złotych.
 
8. celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Golcowej na rekonstrukcję pokrycia dachowego zabytkowego kościoła w Golcowej w kwocie 40 000 złotych.
§ 6
 
Ustala się plany dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 7.
 
 
§ 7
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  - zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 8
Ustala się roczne limity dla:
1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000 zł.
2. zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3 527 167,86 zł.
3. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do kwoty 282 852 zł.
§ 9
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy
i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 50 000 zł.,
2. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki 
    samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu
    umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla
    zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa   
     w roku następnym na łączną kwotę 50 000 zł.
3. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie
roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 500 000 zł.,
4. dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu i między paragrafami w ramach rozdziałów.
5. do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na Wieloletni Program Inwestycyjny na kwotę 11 989 290 złotych.
§ 10
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11
 
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2008 roku.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.   

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Budzet2008_zalaczniki.pdf Plik pdf 401.28 KB
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-01-29
Publikujący -