XML
Program współpracy z orgnizacjami pozarządowymi
   
Uchwała Nr XIII/ 90/08
Rady Gminy Domaradz
z dnia  18 stycznia  2008 r.
 
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi na 2008 r.
 
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm. ) oraz art.5 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z póź.zm.)
 
Rada  Gminy  u c h w a l a
co  następuje :
 
§ 1
 
Uchwala się  " Program współpracy gminy Domaradz z organizacjami pozarządowymi  na 2008 r. w brzmieniu jak  w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą 
od  1 stycznia 2008 roku.
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
program_wspolpracy.pdf Plik pdf 71.67 KB
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-01-29
Publikujący -
Dodano do archiwum