XML
Zatwierdzenie dochodów i wydatków GFOŚiGW
  
Uchwała XIII/ 93/08
Rady Gminy Domaradz
z dnia  18 stycznia 2008 r.
 
w sprawie zatwierdzenia  zestawienia  przychodów i wydatków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej  na 2008 rok
 
   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.  54  ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591z późn.zm.) oraz  art.  420 i  421 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn.zm.)
 

Rada Gminy  u c h w a l a

co  następuje :
 
§ 1
 
Zatwierdza się zestawienie  przychodów i wydatków  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.  stanowiące załącznik
Nr 1 do Uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości  poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.
           
   Załącznik Nr 1
       do Uchwały  Nr XIII/93/08
    Rady Gminy Domaradz 
   z dnia 18 styczeń 2008 r.
 
 

Zestawienie  przychodów i wydatków funduszu celowego

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej
 
 
 
 
Stan  funduszu obrotowego na początek roku   1 000,00  
 

Przychody   1 300,00 zł     

 
1.Wpływy z różnych opłat 1 300 zł
 

Wydatki   2 300,00 zł 

      
1.  Wapnowanie gleb    2 300,00 zł
 
Stan funduszu obrotowego na koniec roku      0  zł.       
  
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-01-29
Publikujący -