XML
Porozumienie w sprawie SEKAP
Uchwała Nr XIII/ 96/08
Rady    Gminy   Domaradz
z  dnia  18 stycznia  2008 r.
 
w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem
  Podkarpackim dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji
  Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji
  Publicznej w Województwie Podkarpackim(SEKAP).
 
   Na podstawie art. 10 ust. 1  i 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn.zm.)
 
Rada  Gminy   u c h w a l a
co  następuje :
 
§ 1
 
Wyraża się  zgodę na zawarcie przez Gminę Domaradz  porozumienia z Województwem Podkarpackim dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji
Publicznej w Województwie Podkarpackim (SEKAP).
 
§ 2
 
Szczegółowe warunki wspólnego  przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Podkarpackim (SEKAP) zostaną określone w Porozumieniu między wszystkimi jednostkami samorządów terytorialnych, które wyrażą zgodę na realizację tego Projektu.
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-01-29
Publikujący -