XML
Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego
Uchwała  Nr XIV/98 /08 
Rady  Gminy  Domaradz
z  dnia  08 lutego    2008 r.
 
w  sprawie  udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
 

Na  podstawie  art.8 ust.2a, art.10 ust 2 pkt , art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca  1990 r. samorządzie  gminnym  (  tekst  jednolity  Dz. U. z  2001 r. Nr  142 ,  poz. 1591 z  późn. zm)  art.  175 ustawy  z  dnia   30 czerwca  2005 r.  o  finansach  publicznych ( tekst  jednolity  Dz. U. z  2005 r. Nr 249  poz. 2104 z póź. zm. )
 
Rada  Gminy Domaradz
uchwala co  następuje :
 
§ 1
 
  1.  Udzielić pomocy finansowej dla Marszałka Województwa w kwocie 70 000,00  
   złotych  na pokrycie  kosztów  budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej
   w Baryczy.
2.  Szczegółowe zasady przekazania i rozliczenia środków wynikających z ust. 1 
określone zostaną w umowie.
 

§ 2
 
Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia .

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-04-16
Publikujący -