XML
Pomoc finansowa dla Powiatu Brzozowskiego
Uchwała  Nr XIV/99/08
 Rady  Gminy  Domaradz
    z  dnia  08 lutego 2008 r.
 
w  sprawie  udzielenia pomocy finansowej  dla Powiatu Brzozowskiego.
 

  Na  podstawie  art. 8 ust.2a, art.10 ust 2, 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  1990 r.
samorządzie  gminnym  (  tekst  jednolity  Dz. U. z  2001 r. Nr  142 ,  poz. 1591
z  późn. zm)  art.  175 ust. 1 i  2   ustawy  z  dnia   30 czerwca  2005 r.  o  finansach  publicznych ( tekst  jednolity  Dz. U. z  2005 r. Nr 249  poz. 2104 )
 
Rada  Gminy  uchwala
co  następuje :
 
§ 1
 
1.  Udzielić pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego w kwocie 50 000,00 
   złotych  na pokrycie  kosztów  budowy chodnika przy drodze powiatowej  
   Domaradz -Przysietnica.
2.  Szczegółowe zasady przekazania i rozliczenia środków wynikających z ust. 1 
określone zostaną w umowie.

§ 2
 
Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia .
 
 
 
 
 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-04-16
Publikujący -