XML
Plan pracy Rady Gminy na rok 2008
Uchwała Nr XIV/100/08
Rady  Gminy  Domaradz
z  dnia 08   lutego  2008 r.
 
w sprawie  planu pracy Rady Gminy Domaradz na 2008 r.
 
  Na podstawie art. 18  ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142,. poz. 1591 z późn.zm.) oraz § 34 ust.1 Statutu Gminy Domaradz ( Uchwała Nr VI/41/03 Rady Gminy Domaradz  z dnia  28 kwietnia 2003 r.)
 
Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :
 
§ 1
 
Przyjąć do realizacji plan pracy Rady Gminy na 2008 r. stanowiący załącznik
Nr 1 do Uchwały.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załącznik Nr 1   do Uchwały  Nr XIV/ 100/08  
Rady Gminy Domaradz  z dnia  08  lutego 2008 r.
 
Plan pracy
 Rady Gminy Domaradz na 2008 r.
 
I  kwartał : styczeń-marzec 2008
    1/ Uchwalenie  budżet gminy na rok 2008
   2/ Podejmowanie uchwał w sprawach mającą wpływ na działalność
  samorządową:
   - wyrażenia zgody na zawarcie porozumień
  - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
    3/  przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
    zagospodarowania przestrzennego Gminy
     4/ sprawy bieżącej działalności
 II    kwartał  - kwiecień- czerwiec 2008
    1/ ocena  wykonania budżetu gminy  za 2007 r.
- absolutorium dla Wójta Gminy
     2/ ocena działalności jednostek organizacyjnych
    3/ sprawy bieżącej działalności
III kwartał   -lipiec-wrzesień 2008
    1/ ocena  stanu bezpieczeństwa publicznego i przeciw pożarowego 
       i przeciwpowodziowa na terenie gminy  
    2/ ocena wykonania  budżetu gminy za I-wsze półrocze,
   3/ sprawy bieżącej działalności
 IV kwartał  -październik-grudzień 2008
   1/ ocena prowadzonych inwestycji i remontów na terenie Gminy w 2008 r.
        2/ podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2009 r.
       3/ rozpoczęcie prac nad projektem budżetu Gminy na 2009 r.
   4/ przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Gminy i planu pracy Rady
  Gminy na 2009 r.
   5/ sprawy bieżącej działalności   
 
 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-04-16
Publikujący -