XML
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania SP ZOZ
Uchwała Nr XV/103/08
Rady   Gminy  Domaradz
z  dnia 17 kwietnia  2008 r.
 
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
   za 2007 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
   Zdrowotnej w Domaradzu.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.Uz . z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn.zm.) oraz art.  53  ust.1  ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 Nr 76, poz. 694 z późn.zm.)
 
Rada  Gminy   u c h w a l a
co  następuje :
 
§ 1
 
Zatwierdza się Roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Domaradzu składające się z :
    1/ bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 r. wykazującego po 
    stronie aktywów  i pasywów kwotę  72.230,75 zł. stanowiącego załącznik
    Nr 1 do uchwały,
    2/ rachunek zysków i  strat  za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
    zamykający się stratą w kwocie  53.475,82 zł stanowiącego załącznik
    Nr 2 do uchwały,
   3/  informacji dodatkowej stanowiącej załącznik Nr 3 do uchwały.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-04-23
Publikujący -
Dodano do archiwum