XML
Uchylenie regulaminu
Uchwała Nr XV/ 105/08
Rada Gminy Domaradz
z dnia 17 kwietnia 2008r.
 
 
W sprawie uchylenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania ekwiwalentu pieniężnego równoważącego koszty dowożenia ucznia niepełnosprawnego wraz z opiekunem do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub specjalnego ośrodka szkolno- wychowawczego oraz specjalnego ośrodka wychowawczego dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych realizację obowiązku szkolnego.
 
   Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz .U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm. ) oraz art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późń. zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
 
Uchyla się uchwałę Nr XXXVI/284/02 Rady Gminy Domaradz z dnia 09 października 2002 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania ekwiwalentu pieniężnego równoważącego koszty dowożenia ucznia niepełnosprawnego wraz z opiekunem do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub specjalnego ośrodka szkolno- wychowawczego oraz specjalnego ośrodka wychowawczego dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych realizację obowiązku szkolnego.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-04-23
Publikujący -
Dodano do archiwum