XML
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego GOK
Uchwała Nr XV/ 108/08
Rady    Gminy   Domaradz
z  dnia  17  kwietnia  2008 r.
 
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
    Gminnego Ośrodka Kultury w Domaradzu za rok 2007.
 
Na  podstawie  art.  18  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości  (tekst jednolity  Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.)
 

Rada Gminy  u c h w a l a

co  następuje :
 
§ 1
 
Zatwierdza się Roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury
w Domaradzu  składającego się z :
1/  bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 r.  wykazującego po
    stronie aktywów i pasywów kwotę 7.338,25  zł stanowiącego załącznik
    Nr 1  do uchwały.,
    2/  rachunku  zysków i  strat  za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
    zamykający się  stratą w wys. 18.754,40 stanowiący załącznik Nr 2 do
    uchwały,
  3/ informacji dodatkowej stanowiącej załącznik  Nr 3 do Uchwały.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-04-23
Publikujący -
Dodano do archiwum