XML
Działania na rzecz obszaru objętego LSR
Uchwała  Nr XV/109/08
Rady Gminy Domaradz
z dnia 17 kwietnia 2008r.
 
w sprawie działania na rzecz rozwoju obszaru
objętego Lokalną Strategią Rozwoju
 
 
Działając na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm .) i art. 15 ust. 2 pkt 1ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Dz.U. Nr 64, poz. 427) oraz § 9 ust. 2 statutu stowarzyszenia LGD "Ziemia Brzozowska"
 
Rada Gminy  uchwala
co następuje:
 
§ 1
 
W związku z przystąpieniem do Stowarzyszenia LGD "Ziemia Brzozowska" Gmina  Domaradz deklaruje działanie na rzecz rozwoju  obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.
 
     § 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
     § 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-04-23
Publikujący -
Dodano do archiwum