XML
Odmowa usunięcia naruszenia prawa

Uchwała Nr XV/110/08

Rady Gminy  Domaradz

z dnia  17 kwietnia 2008 r.

 
w sprawie odmowy usunięcia naruszenia prawa.
 
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wezwania p. Wojciecha Gierczaka do usunięcia naruszenia prawa,
 
Rada Gminy  uchwala
co następuje:
 
§ 1
 
Odmówić usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Domaradz Nr XXI/165/01 z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie określenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych na terenie Gminy, wskazywanego w wezwaniu p. Wojciecha Gierczaka z dnia
4 kwietnia 2008 r. z powodów podanych w uzasadnieniu do uchwały.
 
§ 2
Uchwałę wraz z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi reprezentującemu Wzywającego.
 
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-04-23
Publikujący -
Dodano do archiwum