XML
Przedłużenie obowiązywania dotychczasowych taryf za wodę i ścieki
UCHWAŁA Nr XV/112/08
RADY GMINY DOMARADZ   
 z dnia 17 kwietnia 2008r.
 
  
w sprawie  przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm. ) art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 07 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
( Dz.U. z  2006r. Nr.123,poz. 858 z późn. zm.)
 
 
Rada Gminy u c h w a l a
co następuje:
 
§ 1
 
Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonych uchwałą Rady Gminy Domaradz Nr VI/36/07 z dnia 14 marca 2007r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, do dnia 30 czerwca 2008r   
    
       § 2
 
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na terenie Gminy w sposób zwyczajowo
    przyjęty.
 
 
 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-04-23
Publikujący -
Dodano do archiwum