XML
Zmiany w składzie osobowym komisji
Uchwała Nr XV /113/ 08
Rady Gminy Domaradz
z dnia 17 kwietnia 2008 r.
 
w sprawie zmiany w składzie osobowym stałych Komisji .
 
  Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.    o samorządzie gminnym ( Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)
 
 
Rada Gminy u c h w a l a
 co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr II /4 / 2006 Rady Gminy Domaradz z dnia 04 grudnia 2006r. 
w sprawie ustalenia składu osobowego komisji Rady Gminy Domaradz
dokonać zmiany w § 1:
1/ w  pkt  1 ppkt 1/ otrzymuje nowe brzmienie o treści:
    " Pan Stanisław Łobodziński."
2/ w pkt 2 dodaje się ppkt 7/ "Pan Stanisław Łobodziński"
 
 
§ 2.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-04-23
Publikujący -