XML
Zgoda na zbycie nieruchomości lokalowych
Uchwala Nr XV/ 114/08
Rady Gminy Domaradz
z dnia  17 kwietnia 2008 roku
 
w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie  nieruchomości lokalowych.
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (I)z. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 13 ust.l, art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn.zm.)
 
Rada Gminy u c h w a l a
co następuje:
 
§ 1
 
Wyraża się zgodę na zbycie z zachowaniem pierwszeństwa najemców,
lokali mieszkalnych w wielomieszkaniowym  budynku w Baryczy Nr  195  usytuowanym na działce Nr 1497/7  z przynależnymi pomieszczeniami, urządzeniami i udziałem we wspólnych częściach budynku oraz działki.
 
Lp
Nr lokalu
Powierzchnia
mieszkalna w m2
Udział w częściach wspólnych budynku
i gruntu
1
1
71,3
713/3394
2
2
78,6
786/3394
3
3
43,8
438/3394
4
4
77,1
771/3394
5
5
68,6
686/3394
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy.
 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-04-23
Publikujący -
Dodano do archiwum