XML
Zmiany w budżecie gminy

Uchwała Nr XVI/120/08   

  Rady  Gminy  Domaradz

z dnia 16 maja 2008 r.
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.
   
   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art.165, art.168, art. 174, art. 176, art.184, ustawy z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póź.zm.
 
Rada Gminy Domaradz
u c h w a l a  co następuje :
 
 
§ 1
 
1.  Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 92 000,00  zł.,
 
Dział Treść      kwota 
 
852   Pomoc społeczna  92 000,00
Dochody bieżące  92 000,00
- środki na realizację Programu Integracji Społecznej 92 000,00
 
2.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 244 000,00 zł.,
 
Dział   Rozdział    Treść     Kwota
 
600    Transport i łączność   152 000,00
    60016 Drogi publiczne gminne   152 000,00
       wydatki bieżące    152 000,00
 
852    Pomoc społeczna 92 000,00
    85295    Pozostała działalność   92 000,00
  Wydatki bieżące  92 000,00
 
§ 2
 
1.Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 152 000,00 zł, którego  źródłem finansowania ustala się wolne środki na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek
   z lat ubiegłych.
 
    § 955   Przychody z innych rozliczeń krajowych      152 000,00 zł
 
§  3
 
1.  Zwiększ się zakres rzeczowy w programie " Poprawa infrastruktury na terenie 
Gminy Domaradz" w związku z wprowadzeniem do realizacji zadania pn   
"Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Domaradz poprzez przebudowę 
  odcinków dróg gminnych w miejscowości Golcowa" w latach 2008 - 2009, a 
  wzrost wydatków określa się na kwotę 1 178 526 zł.
 
2.   § 9 pkt 5 Uchwały Nr XIII/89/08 Rady Gminy Domaradz z dnia 18 stycznia 
  2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2007 otrzymuje brzmienie
  "Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków
  z tytułu limitów na Wieloletni Program Inwestycyjny na kwotę 13 158 666 zł.  
 
§ 4

Limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2008-2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1.

§  5
 
1.    Dokonać przeniesień wydatków budżetowych:
 
Dział   Rozdział    Treść   Zwiększenia    Zmniejszenia
 
600 Transport i łączność 45 000
    60016  Drogi publiczne gminne 45 000       
    Wydatki bieżące 45 000 
    Wydatki bieżące    45 000
   W tym:
    Dotacja dla gminy Niebylec na pokrycie
    kosztów remontu drogi gminnej.   45 000
§  6
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.   
 
§  7
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-05-21
Publikujący -