XML
Wyrażenie zgody na wynajem ośrodka
Uchwała  nr  XVI /121/08
Rady Gminy Domaradz
z dnia  16 maja 2008r.
 
 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres pięciu lat  lokalu
  w budynku "Ośrodka  Zdrowia "w Domaradzu
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591
z póżn. zm./ oraz art.. 13 ust. 1, art..37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z póżn.zm./
 
Rada Gminy  u c h w a l a
co  następuje:
 
  § 1
 
1. Wyraża się zgodę na wynajem na okres pięciu lat  lokalu o pow. 175,82 m2 w budynku "Ośrodka Zdrowia" w Domaradzu Nr 327  z przeznaczeniem na działalność  leczniczą prowadzoną przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Ośrodek Zdrowia w Domaradzu".
2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.
 
   § 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
   § 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2008r.
 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-05-21
Publikujący -