XML
Ustalenie wynagrodzenia dla Wójta

UCHWAŁA Nr XVI/122/08

Rady Gminy Domaradz
 z dnia  16 maja  2008 r.
 
 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Domaradz.
 
 
    Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian.), art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zmian.) ,oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 roku  w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U z 2005 r Nr 146 poz. 1223 z późn. zmian.)
 
 Rada Gminy uchwala 
co następuje:
 
 
§ 1.
 
1. Ustala się dla  Pana Jana Pilcha  Wójta Gminy Domaradz , wynagrodzenie miesięczne w wysokości:      
 
  1. wynagrodzenia zasadnicze w kwocie 4.700 zł
  2. dodatek funkcyjny 1.700 zł
  3. dodatek specjalny w wysokości 25 % wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie     1.600 zł
  1. dodatek za wysługę lat w wysokości 18 % 
wynagrodzenia zasadniczego w kwocie       846zł
/ Dodatek za wysługę lat wzrasta o 1 %, za każdy
     dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego
     wynagrodzenia zasadniczego/.
 
2. Stawki wynagrodzenia ustalone w ust. 1 mają zastosowanie od dnia 1 stycznia
2008 roku.
 
§ 2.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-05-21
Publikujący -