XML
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
 

UCHWAŁA NRXVIII/130/08

RADY GMINY domaradz

z dnia 23 lipca 2008 roku


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 14 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)


Rada Gminy Domaradz

u c h w a l a, co następuje:


§ 1


Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Domaradz, nazwanego MPZP "GOLCOWA " BARYCZ 1/2008".


§ 2


Przedmiotem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "GOLCOWA " BARYCZ 1/2008" będzie obszar położony na pograniczu dwóch miejscowości: Golcowa i Barycz w Gminie Domaradz, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały linią koloru czarnego.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaradz


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-08-01
Publikujący -