XML
Akceptacja projektów w ramach EFS
 

UCHWAŁA Nr XIX / 131 /2008

RADY GMINY DOMARADZ

z dnia 22 sierpnia 2008 r.w sprawie akceptacji realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego-

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Domaradz uchwala , co następuje:


§ 1


Akceptuje się realizację projektów w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie nr 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Priorytetu nr IX PO KL pod nazwą:

  1. "Korepetytor Gimnazjalny " Numer identyfikacyjny KSI: WND-POKL.09.01.02-18-029/08 złożony przez Gimnazjum w Domaradzu,

  2. ""Działanie zamiast wkuwanie " Numer identyfikacyjny KSI: WND-POKL.09.01.02-18-226/08 złożony przez Zespół Szkół w Golcowej


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaradz.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-08-29
Publikujący -