XML
Wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości
 

Uchwała Nr XIX/ 134 /08

Rady Gminy Domaradz

z dnia 22 sierpnia 2008 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Golcowej.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn.zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.)
Rada Gminy u c h w a l a

co następuje :


§ 1

Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości położonej w Golcowej oznaczonej w ewidencji jako działka Nr 11418 o pow. 0,20 ha stanowiącą własność Gminy Domaradz, na nieruchomość o pow. 0,22 ha Nr 11400 stanowiącą własność osoby fizycznej.


§ 2


Zamiana , o jakiej mowa w § 1 może nastąpić pod warunkiem wzajemnego rozliczenia w przypadku zaistnienia różnicy w wartościach zamiennych nieruchomości.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-08-29
Publikujący -
Dodano do archiwum