XML
Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości
 

Uchwała Nr XIX/135/08

Rady Gminy Domaradz

z dnia 22 sierpnia 2008 r.


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Golcowej.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn.zm.)Rada Gminy u c h w a l a

co następuje :


§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości położonej w Golcowej oznaczonej w ewidencji jako działka Nr 5968 o pow. 0,05 ha stanowiącą własność osoby fizycznej.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-08-29
Publikujący -
Dodano do archiwum