XML
Zmiany w budżecie gminy
 

Uchwała Nr XIX/136/08

Rady Gminy Domaradz

z dnia 22 sierpnia 2008 r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art.165, art.168, art. 174, art. 176, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póź.zm.


Rada Gminy Domaradz

u c h w a l a co następuje :§ 1


  1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 40 776,97 zł.,


Dział Treść kwota


851 Ochrona zdrowia 40 776,97

Dochody bieżące 40 776,97

- wpływy należności po likwidacji Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Domaradzu 40 776,97


  1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 40 776,97 zł.,


Dział Rozdział Treść Kwota


851 Ochrona zdrowia 40 776,97

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 40 776,97

Wydatki bieżące 40 776,97

W tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27 898,59


§ 2


  1. Dokonać przeniesień wydatków budżetowych:


Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia


801 Oświata i wychowanie 6 000,00

80101 Szkoły podstawowe 6 000,00

Wydatki majątkowe 6 000,00


852 Pomoc społeczna 6 000,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 6 000,00

Wydatki bieżące 6 000,00


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-08-29
Publikujący -
Dodano do archiwum