XML
Zapowiedź sesji w dniu 1 września 2008 r.
  Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 28 pkt.3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr VI/41/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r. )zwołuję sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 01 września 2008r.(poniedziałek)o godz. 15 00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu, w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  1. Ustalenie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Powołanie Komisji wnioskowej.

6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych

w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym,

zwłaszcza z wykonania uchwał Rady oraz wniosków

8. Rozpatrzenie projektu uchwały lub zajęcie stanowiska

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

11. Wolne wnioski i informacje.

12 Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.

13.Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Kędra

 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-08-29
Publikujący -