XML
Zmiany w budżecie gminy

Uchwała Nr XXI/142/08

Rady Gminy Domaradz

z dnia 10 października 2008 r.

 

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art.165, art.168, art. 174, art. 176, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póź.zm.

 

Rada Gminy Domaradz

u c h w a l a co następuje :

 

§ 1

 

  1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 104 233,98 zł.,

 

Dział Treść kwota

 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,

gaz i wodę 16,00

dochody bieżące 16,00

- odsetki od nieterminowych wpłat 16,00

 

600 Transport i łączność 22 176,00

dochody majątkowe 22 176,00

- sprzedaż koparki i złomu 22 176,00

 

700 Gospodarka mieszkaniowa 73 741,00

dochody bieżące 1 120,00

- zwrot za opłatę „Białej Karty” 900,00

- odsetki od nieterminowych wpłat 220,00

dochody majątkowe 72 621,00

- środki na dofinansownie własnych inwestycji 72 621,00

 

750 Administracja publiczna 361,98

dochody bieżące 361,98

- dywidenda 49,10

- wpłata spółki wodnej 253,88

- odsetki od nieterminowych wpłat 59,00

 

801 Oświata i wychowanie 1 000,00

dochody bieżące 1 000,00

- wpływy z najmu i dzierżawy 1 000,00

 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 939,00

dochody bieżące 6 939,00

- zwrot podatku VAT 6 389,00

- odsetki od nieterminowych wpłat 550,00

 

  1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 104 233,98 zł.,

 

Dział Rozdział Treść Kwota

 

600 Transport i łączność 28 333,98

60016 Drogi publiczne gminne 28 333,98

Wydatki bieżące 28 333,98

 

750 Administracja publiczna 42 000,00

75022 Rady gmin 22 000,00

Wydatki bieżące 22 000,00

75023 Urzędy gmin 10 000,00

Wydatki bieżące 10 000,00

W tym;

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 000,00

75095 Pozostała działalność 10 000,00

Wydatki bieżące 10 000,00

W tym:

Dotacja dla Gminy Ujazd 10 000,00

 

801 Oświata i wychowanie 33 900,00

80101 Szkoły podstawowe 20 600,00

Wydatki bieżące 20 600,00

80110 Gimnazja 5 000,00

Wydatki bieżące 5 000,00

80113 Dowożenie uczniów 8 300,00

Wydatki bieżące 8 300,00

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2008-10-10
Publikujący -
Dodano do archiwum