XML
Pomoc finansowa dla Gminy Ujazd

Uchwała  Nr XXI/ 143/08
Rady  Gminy  Domaradz
z  dnia 10 października 2008 r.

 

w  sprawie  udzielenia pomocy finansowej  dla Gminy Ujazd. 


  Na  podstawie  art.10 ust 2, 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca  1990 r.
samorządzie  gminnym  (  tekst  jednolity  Dz. U. z  2001 r. Nr  142 ,  poz. 1591
z  późn. zm)  art.  175 ust. 1 i  2   ustawy  z  dnia   30 czerwca  2005 r.  o  finansach  publicznych ( tekst  jednolity  Dz. U. z  2005 r. Nr 249  poz. 2104 )

 

Rada  Gminy  uchwala
co  następuje :

 

§ 1

 

1. Gmina Domaradz udziela Gminie Ujazd pomocy finansowej w wysokości

10 000,00 złotych z przeznaczeniem dla ofiar trąby powietrznej.

  1. Podstawą przekazania środków o których mowa w ust. 1 będzie umowa, której

projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia .
 

 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2008-10-10
Publikujący -