XML
Wskazanie jednostek budżetowych które tworzą rachunek dochodów własnych.

Uchwała Nr XXI/144/ 08

RADY GMINY DOMARADZ

z dnia 10 października 2008 r.

 

 

w sprawie wskazania jednostek budżetowych które tworzą rachunek dochodów własnych.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) oraz art. 22 ust.3

i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U Nr 249, poz. 2104 z późń. zm.)

 

Rada Gminy uchwala

co następuje:

 

§ 1

Rachunek dochodów własnych utworzą jednostki budżetowe:

1/ Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Prałata Antoniego Kołodzieja w Domaradzu,

2/ Szkoła Podstawowa Nr 2 w Domaradzu,

3/ Zespół Szkół w Golcowej - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Golcowej,

4/Zespół Szkół w Golcowej – Gimnazjum w Golcowej,

5/ Szkoła Podstawowa Nr 2 w Golcowej,

6/ Gimnazjum w Domaradzu

7/ Zespół Szkół w Baryczy – Szkoła Podstawowa w Baryczy,

 

§ 2

 

Dochody własne gromadzone będą z tytułu:

  1. Odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie usług konsumpcyjnych,

  2. Odpłatności za wynajem pomieszczeń,

  3. Odsetek od rachunku,

 

 

§ 3

Dochody własne przeznacza się na :

1) Wydatki związane z utrzymaniem budynku jednostki,

2) Prowadzenie żywienia w stołówkach ,

3) Zakup rzeczowych aktywów trwałych.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz dyrektorom jednostek budżetowych.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6

 

Traci moc Uchwała Nr XXIII/135/04 z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie wskazania jednostek budżetowych które utworzą rachunek dochodów własnych.

 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2008-10-10
Publikujący -