XML
Powołanie Młodzieżowej Rady Gminy

Uchwała Nr XXI/ 146/08

Rady Gminy Domaradz

z dnia 10 października 2008 r

 

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Domaradz

i nadania jej statutu.

 

 

Na podstawie art. 5b ust.3 oraz art. 7 ust.1 pkt.17 ustawy z dnia

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.

1591 z późn.zm.)

 

Rada Gminy Domaradz

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Powołuje się Młodzieżową Radę Gminy Domaradz.

 

§ 2

Nadaje się Statut Młodzieżowej Radzie Gminy Domaradz

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Określa się termin do dnia 31 grudnia 2008 roku na ukonstytuowanie się Młodzieżowej Rady Gminy Domaradz I kadencji zgodnie z nadanym Statutem.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY Nr XXI/146/08

Rady Gminy Domaradz

Z dnia 10 października 2008 r.

 

 

Statut Młodzieżowej Rady Gminy Domaradz

 

Rozdział I - Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Statut określa zasady działania, cele i zadania oraz tryb wyborów Młodzieżowej Rady Gminy , zwanej dalej "Radą".

§ 2.

 1. Rada jest organem samorządowym młodzieży Gminy Domaradz.

 2. Rada jest organem konsultacyjnym dla organów samorządu gminy.

 3. Siedzibą Rady jest Urząd Gminy Domaradz.

§ 3.

Rada działa na podstawie art. 5b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zm.) oraz Uchwały Nr XXI/146/08 Rady Gminy Domaradz.

§ 4

 1. Terenem działalności Rady jest Gmina Domaradz.

 2. Rada może współpracować z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

 

§ 5.

 1. Rada Liczy 10 członków.

 2. Wybory do Rady odbywają się na zasadach określanych przez Ordynację Wyborczą stanowiącą załącznik do niniejszego Statutu.

 

 

Rozdział II - Cele rady i ich realizacja

 

§ 6.

 1. Celami Rady są: 1) kształtowanie patriotycznych, społecznych i kulturalnych postaw wśród młodzieży; 2) działanie na rzecz współpracy środowisk młodzieżowych z organizacjami społecznymi, politycznymi i kulturalnymi; 3) propagowanie i rozwój idei demokratycznych oraz samorządności lokalnej; 4) zgłaszanie wniosków i opinii w zakresie aktów prawnych, dotyczących szeroko pojętych problemów młodzieży; 5) kreowanie aktywnego udziału młodzieży w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym Gminy Domaradz oraz edukacji; 6) tworzenie alternatywnych w stosunku do patologicznych form i metod spędzania wolnego czasu.

§ 7.

Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 1) reprezentowanie swoich wyborców wobec organów samorządowych oraz władz i administracji szkolnej; 2) współpracę z Radą Gminy Domaradz, przez udział konsultacyjny w posiedzeniach Rady Gminy; 3) współpracę z samorządami uczniowskimi szkół oraz z organizacjami młodzieżowymi; 4) organizowanie spotkań młodzieży Gminy Domaradz z przedstawicielami organizacji politycznych, społecznych i kulturalnych; 5) inicjowanie organizacji kursów, dyskusji i odczytów dla młodzieży w tym w szczególności związanych z zagrożeniami społecznymi; 6) inicjowanie zmian w ustawodawstwie dotyczącym spraw dzieci i młodzieży; 7) propagowanie i realizowanie działalności na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i turystyki, a także ochrony środowiska i ekologii; 8) wskazywanie na przypadki naruszania praw człowieka oraz praw ucznia oraz inicjowanie interwencji w ich obronie.

 

Rozdział III - Członkowie Rady

 

§ 8.

W skład Rady wchodzą: 1) przedstawiciele szkół gimnazjalnych z Gminy Domaradz - w liczbie - 8; 2) przedstawiciele organizacji młodzieżowych działających na terenie Gminy Domaradz, oraz osoby nie zrzeszone, uczące się lub nie uczące się, mające stałe zameldowanie na terenie Gminy Domaradz - w liczbie - 2; wybrani w wyborach bezpośrednich, zgodnie z ordynacją określoną w niniejszym statucie. 3) Radny może pełnić swoje funkcje do ukończenia 25 roku życia. 4) Radnym może zostać osoba nie karana i nie zawieszona w prawach ucznia, o czym zaświadcza własnym podpisem. 5) Wyborcami są: a) uczniowie szkół gimnazjalnych b) oraz osoby w wieku od 13 do 25 lat: - zrzeszone w organizacjach młodzieżowych działających na terenie Gminy Domaradz, posiadające stałe zameldowanie na terenie Gminy- nie zrzeszone lub nie uczące się, mające stałe zameldowanie na terenie Gminy Domaradz

§ 9.

Radny ma prawo do: 1) zgłaszania wniosków związanych z celami i działalnością Rady i żądania informacji o sposobie ich realizacji; 2) uzyskania pomocy w zakresie korzystania z urządzeń Biura Rady Gminy Domaradz w sprawach związanych z działalnością statutową; 3) brania udziału, na zasadach określonych przez organizatorów w kursach, konferencjach, szkoleniach i innych formach działalności Rady.

§ 10.

Radny ma obowiązek: 1) godnego reprezentowania młodzieży Gminy Domaradz; 2) aktywnego uczestniczenia w działalności Rady; 3) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał przyjętych przez Radę; 4) systematycznego spotykania się z przedstawicielami samorządu uczniowskiego macierzystej placówki szkolnej; 5) przekazywanie idei i celów Rady wyborcom.

§ 11.

Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: 1) zrzeczenia się mandatu radnego; 2) odwołania; 3) przekroczenia limitu wieku; 4) ukończenia szkoły, w której radny uzyskał mandat; 5) śmierci.

§ 12.

Zrzeczenie się mandatu radnego następuje na podstawie pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Przewodniczącego . Przedłożenie rezygnacji nie wymaga zatwierdzenia przez Radę.

 

 

 

 

§ 13.

Prawo do złożenia wniosku o odwołanie radnego, przysługuje radnym w liczbie co najmniej trzech osób, po uzyskaniu opinii przewodniczącego samorządu uczniowskiego macierzystej szkoły lub organizacji.

§ 14.

Odwołanie radnego następuje bezwzględną większością głosów, przy obecności 2/3 składu Rady, w głosowaniu tajnym.

§ 15.

Wolne miejsce w Radzie zostaje uzupełnione w drodze wyborów.

§ 16.

Kadencja Rady trwa 2 lata.

§ 17.

Do wyłącznej właściwości Rady należy w szczególności: 1) przyjęcie programu działania Rady; 2) wybór Przewodniczącego; 3) proponowanie zmian w Statucie; 4) decydowanie o rozwiązaniu Rady i przeprowadzeniu nowych wyborów; 5) ustalanie terminów wyborów; 6) decydowanie o innych sprawach Rady nieuwzględnionych w Statucie.

§ 18.

 1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady, chyba, że Statut stanowi inaczej.

 2. Zmiany Statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Rady wymagają 2/3 głosów "za", przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady.

 3. Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia lub w terminie określonym w uchwale.

§ 19.

Przewodniczącego i jego zastępcę wybiera się, w głosowaniu tajnym, spośród członków Rady.

§ 20.

Wniosek o odwołanie Przewodniczącego lub członka Rady może być zgłoszony przez minimum 1/4 członków Rady. Odwołanie może nastąpić bezwzględną większością głosów składu Rady, w głosowaniu tajnym.

§ 21.

Przewodniczący zwołuje i prowadzi obrady Rady, w razie jego nieobecności obowiązki te przechodzą na Wiceprzewodniczącego.

§ 22.

Rada obraduje na sesjach, które odbywają się według potrzeb nie rzadziej niż dwa razy w roku.

 

 

 

Rozdział IV - Postanowienia końcowe

 

§ 23.

Oświadczenia i uchwały Rady podpisuje Przewodniczący , w razie jego nieobecności, funkcja ta przechodzi na Wiceprzewodniczącego

§ 24.

Członkowie Rady pełnią swoją funkcję społecznie.

§ 25.

Rada Gminy Domaradz ustanowi funkcję koordynatora do spraw współpracy z Radą i powierzy ją radnemu. Zadaniem koordynatora będzie bieżąca współpraca z młodzieżą. Koordynator reprezentować będzie interesy Młodzieżowej Rady przed Radą Gminy Domaradz.

§ 26.

Zmiany Statutu mogą być wprowadzone w trybie właściwym do jego uchwalenia.

ZAŁĄCZNIK DO STATUTU

 

Ordynacja Wyborcza Młodzieżowej Rady Gminy w Domaradzu.

 

§ 1.

Ordynacja Wyborcza określa zasady i tryb wyboru radnych do Młodzieżowej Rady Gminy w Domaradzu, zwanej dalej Radą.

§ 2.

Do Rady mogą kandydować oraz zgłaszać kandydatów i wybierać:

  1. uczniowie szkół gimnazjalnych, 2) osoby w wieku od 13 do 25 lat: a/ zrzeszone w organizacjach młodzieżowych działających na terenie Gminy Domaradz mające stałe zameldowanie na terenie gminy b/ nie zrzeszone lub nie uczące się, mające stałe zameldowanie na terenie Gminy Domaradz .

§ 3.

Wybory do Rady są równe, tajne, bezpośrednie, powszechne oraz większościowe.

§ 4.

 1. W celu przeprowadzenia wyborów do Rady pierwszej kadencji, grupa inicjatywna powołuje Gminną Komisję Wyborczą, składającą się z 3-5osób.

 2. Gminna Komisja Wyborcza ustala termin pierwszych wyborów do Rady.

 3. W celu przeprowadzenia wyborów do Rady kolejnej kadencji, ustępująca Młodzieżowa Rada Gminy wybiera Gminną Komisję Wyborczą składającą się z 3-5 osób.

 4. Komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego oraz sekretarza.

 5. W pracach Gminnej Komisji Wyborczej nie może uczestniczyć kandydat na radnego.

 6. Wybory zarządza Gminna Komisja Wyborcza w terminie 1 miesiąca przed upływem kadencji Rady.

 7. Wybory powinny być przeprowadzone najpóźniej 30 dni od ich zarządzania.

§ 5.

 1. Gmina Domaradz dzieli się na okręgi wyborcze, które otrzymują następującą ilość mandatów: 1) Gimnazjum w Domaradzu- 4 mandaty, 2) Zespół Szkół w Golcowej – 3 mandaty 3) Zespół Szkół w Baryczy-1 mandat 4/ Okręg wyborczy ogólny dla grup i organizacji młodzieżowych działających na terenie Gminy Domaradz, osób nie zrzeszonych, uczących się lub nie uczących się, mających stale zameldowanie na terenie Gminy Domaradz 2 - mandaty.

 2. Listy wyborców w okręgach szkolnych tworzą listy uczniów tych szkół. 2) Listę wyborców w okręgu ogólnym tworzy się poprzez zebranie wpisów osób zainteresowanych. Tak utworzona lista podlega weryfikacji co do spełniania przez wyborców warunków § 2

 3. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym.

 4. Wyborca może być wpisany tylko na jedną listę wyborców.

§ 6.

 1. Za właściwą organizację wyborów w danym okręgu wyborczym odpowiada Okręgowa Komisja Wyborcza, której skład osobowy określa Gminna Komisja Wyborcza na wniosek samorządu uczniowskiego danej szkoły oraz organizacji i grup młodzieżowych działających na terenie Gminy.

 2. Powyższy wniosek należy złożyć w Gminnej Komisji Wyborczej w terminie 7 dni od daty zarządzenia wyborów.

 3. Okręgowa Komisja Wyborcza składa się z 3 do 6 osób.

 4. W pracach Okręgowej Komisji Wyborczej nie może brać udział kandydat na radnego.

 5. Gminna Komisja Wyborcza ustala godzinę rozpoczęcia i zakończenia wyborów.

§ 7.

Kandydaci na radnych powinni uzyskać poparcie co najmniej 10 osób uprawnionych do głosowania z własnego okręgu wyborczego.

§ 8.

 1. Listy osób popierających kandydata powinny zawierać imię, nazwisko, rok urodzenia osoby popierającej i być opatrzone jej własnoręcznym podpisem.

 2. Okręgowa Komisja Wyborcza w terminie 14 dni od daty zarządzenia wyborów, składa listy popierające kandydata w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.

 3. Okręgowa Komisja Wyborcza w ciągu 3 dni od daty wpłynięcia list, ustala listę osób uprawnionych do kandydowania.

 4. Gminna Komisja Wyborcza ustala wzór karty do głosowania.

§ 9.

Na 14 dni przed zarządzonym terminem wyborów, w okręgu wyborczym, w którym zgłoszono tylko jednego kandydata, Gminna Komisja Wyborcza podejmuje decyzję o zaniechaniu przeprowadzenia wyborów oraz ogłasza o wyborze radnego spełniającego warunki formalne.

§ 10.

Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem zarządzenia wyborów przez Gminna Komisję Wyborczą.

§ 11.

Prowadzenie agitacji w dniu wyborów jest zakazane.

§ 12.

 1. Głosujący otrzymuje kartę do głosowania opatrzoną pieczęcią Gminnej Komisji Wyborczej.

 2. Głosujący może otrzymać tylko jedną kartę do głosowania.

 3. Głosujący stawia w pustym polu, przy nazwisku kandydata którego popiera, jeden znak X.

 4. Postawienie dwóch lub większej liczby znaków X powoduje nieważność głosu.

 5. Kartę pustą należy uznać za głos ważny, ale bez dokonania wyboru.

§ 13.

 1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Okręgowa Komisja Wyborcza przystępuje do obliczania jego wyników.

 2. Z przeprowadzonego głosowania, Okręgowa Komisja Wyborcza sporządza protokół, który powinien zawierać: a) liczbę osób uprawnionych do głosowania, b) liczbę wydanych kart do głosowania, c) liczbę oddanych głosów, d) liczbę głosów ważnych, e) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów, f) liczbę głosów nieważnych, g) nazwiska i imiona osób, które uzyskały mandaty radnych w okręgu

 3. Protokół podpisują wszyscy członkowie Okręgowej Komisji Wyborczej i podają wyniki głosowania do wiadomości wyborcom, na tablicy ogłoszeń w danym okręgu.

 4. Protokół wraz z kartami do głosowania, Okręgowa Komisja Wyborcza przekazuje w terminie 3 dni od dnia wyborów, Gminnej Komisji Wyborczej.

§ 14.

 1. Mandat radnego uzyskują osoby, które uzyskały kolejno największą ilość głosów w okręgu.

 2. W przypadku uzyskania przez kandydatów na radnych równej ilości głosów - dla obsadzenia

ostatniego mandatu - , Okręgowa Komisja Wyborcza w porozumieniu z Gminną Komisją Wyborczą w ciągu 3 dni od dnia wyborów przeprowadza publiczne losowanie. Na kartach biorących udział w losowaniu umieszcza się jedynie nazwiska tych kandydatów.

§ 15.

 1. Wygaśnięcie mandatu radnego Rady następuje w wypadkach określonych w § 11 Statutu.

§ 16.

 1. Jeżeli obsadzenie mandatu byłoby niemożliwe z powodu braku kandydatów z danego okręgu wyborczego, mandat ten pozostaje nie obsadzony.

§ 17.

 1. Protesty związane z przebiegiem wyborów, ustaleniem ich wyników można zgłaszać do Gminnej Komisji Wyborczej w ciągu 7 dni od daty zakończenia głosowania. Protesty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

§ 18.

 1. Gminna Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów w ciągu 10 dni po wyborach. Decyzja Gminnej Komisji Wyborczej wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

§ 19.

 1. Sesję nowo wybranej Młodzieżowej Rady Gminy w Domaradzu zwołuje w ciągu 14 dni od daty uprawomocnienia wyniku wyborów, Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej oraz prowadzi ją do czasu wyboru Przewodniczącego.

§ 20.

 1. Zmiany w Ordynacji mogą być wprowadzone w trybie właściwym do jej uchwalenia.

 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2008-10-10
Publikujący -
Dodano do archiwum