XML
Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XXII/148/08

Rady Gminy Domaradz

z dnia 16 października 2008 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Domaradzu.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591

z póżn.zm.)

 

 

Rada Gminy u c h w a l a

co następuje :

 

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości położonej w Domaradzu oznaczonej w ewidencji jako działka Nr 9422 o pow. 0,06 ha stanowiącą własność osoby fizycznej.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2008-10-16
Publikujący -
Dodano do archiwum