XML
Sesja w dniu 29 grudnia 2008 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 28 pkt.3 Statutu

Gminy Domaradz (Uchwała Nr VI/41/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r. )zwołuję sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 29 grudnia 2008r.(poniedziałek)o godz. 1300 w Domu Strażaka w Domaradzu z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  1. Ustalenie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Powołanie Komisji wnioskowej.

6.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych

w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym,

zwłaszcza z wykonania uchwał Rady oraz wniosków .

8.Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie :

1/ uchylenia Uchwały Nr XIV/98/08 z dnia 08 lutego 2008 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa

Podkarpackiego na realizację zadania publicznego

  2/ uchylenia Uchwały Nr XIV/99/08 z dnia 08 lutego 2008 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Brzozowskiego

3/ ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Domaradz, które nie

wygasają z końcem 2008 r., łącznie z planem finansowym tych

wydatków

4/ zmian w budżecie Gminy

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

11. Wolne wnioski i informacje.

12. Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.

13. Zamknięcie sesji.

 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2008-12-22
Publikujący -