URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domaradz
Gmina Domaradz działając w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129)
Zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł na:
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domaradz”
 
Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Domaradz
36-230 Domaradz 345
tel./fax.:  (13) 43 47 041
http://www.domaradz.pl , e-mail: gmina@domaradz.pl
 

I.Tryb udzielenia zamówienia

Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) w formie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł
 

II.Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest o ciężarze szacunkowym ok. 100,00 Mg z miejsc tymczasowego składowania od osób fizycznych z terenu Gminy Domaradz.
.

III.Warunki udziału w postępowaniu

W zakres zlecanych usług wchodzi:
 1. Odebranie płyt azbestowo – cementowych z miejsc tymczasowego składowania, załadunek na środek transportu, transport i przekazanie odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych do utylizacji oraz wystawienie kart przekazania odpadów (szacunkowa ilość wyrobów to około 100,00 Mg)
 2. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości, z których mają zostać odebrane płyty azbestowo – cementowe z miejsc tymczasowego składowania. Wykonawca skontaktuje się z każdym właścicielem nieruchomości w celu uzgodnienia terminu wykonania usługi.
 3. Wskazane wyżej ilości mogą ulec zmianie uwzględniając fakt, że podstawą do ich określenia są wnioski właścicieli nieruchomości. Przyjęto, że 1m2 waży 15 kg.
 4. Wykonawca zamówienia staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku prowadzenia prac.
 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
 6. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu zamówienia.
 7. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będzie przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
 8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 9. Wykonawca dokona uporządkowania terenu po zakończeniu robót oraz wypłaci odszkodowanie z tytułu ewentualnych zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia usługi lub związanych z nimi.
 10. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dowód unieszkodliwienia zebranych odpadów, tj. kartę przekazania odpadów wystawioną przez zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych, potwierdzającą wagę odebranych wyrobów zawierających azbest oraz datę złożenia odpadów na składowisku.
 11. Zamawiający dokona protokolarnego odbioru wykonanych usług i dostarczonych dokumentów.
 12. Dokonanie zapłaty za wykonaną usługę nastąpi na podstawie ilości rzeczywiście unieszkodliwionych odpadów azbestowych oraz kwoty wyliczonej w formie iloczynu stawki łącznej (w PLN za 1 Mg) x ilość (w Mg).
 13. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
 14. Realizacja zamówienia jest współfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
 15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 17. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
 
UWAGA!!!
Zamawiający zastrzega, że ze względu na charakter usługi wielkości te mogą ulec zmianie. Zmianie może ulec zarówno ilość posesji, z których będą demontowane i/lub odbierane wyroby zawierające azbest, jak również ilości odpadów do demontażu i unieszkodliwienia wskazane wyżej.

 

IV.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą że:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności związanej z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
 2. Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie
 3. Posiadają odpowiedni potencjał techniczny.
 4. Posiadają osoby zdolne do wykonania zamówienia
 

V.Wykaz wymaganych dokumentów dodatkowych dołączanych do oferty potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu

 1. Kopia dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania działalności związanej z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
 2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.
 

VI.Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamówienia, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą:
Cena oferty100 %

VII.Sposób obliczenia ceny, waluta

 1. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca dokładnie i szczegółowo powinien zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia. Cenę za wykonanie zamówienia Wykonawca przedstawi na załączonym formularzu ofertowym (Zał. Nr 1)
 2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich. Cena winna uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w przedmiocie zamówienia. Powinna zawierać także wszelkie koszty, niezbędne do wykonania zadania.
 3. W formularzu ofertowym należy podać cenę brutto za całość zamówienia oraz za 1 MG wyrobów azbestowych. Cenę oferty oraz należny podatek VAT należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Ceny podane w formularzu ofertowym są cenami stałymi i nie będą ulegać zmianie
  w czasie realizacji umowy, która zostanie zawarta w wyniku niniejszego postępowania
  o udzielenie zamówienia.
 5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
 6. Wszelkie upusty, rabaty winny zostać ujęte w obliczeniu ceny, tak, by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną.
 
 1. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2021 r.
 
 1. Sposób przygotowania oferty, termin i miejsce złożenia oferty
  1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta winna być podpisana przez właściwą reprezentację ze strony Wykonawcy.
  2. Do oferty należy załączyć wszelkie wymagane dokumenty.
  3. Ofertę należy złożyć do dnia 19.08.2021 r. do godziny 10,00  w siedzibie Zamawiającego. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej i zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:
Oferta do zapytania ofertowego na:
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Domaradz
Nie otwierać przed 19.08.2021 r. do godz. 10,15
 
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.08.2019 r. o godz. 10,15 w pok. Nr 3 w Urzędzie Gminy Domaradz, 36-230 Domaradz 345.
 2. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 

X.Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami są: Pani Katarzyna Wójcik
Kontakt:        Urząd Gminy Domaradz, w godz. od 800 do 1500
e-mail: gmina@domaradz.pl      faks: 13/ 43 47 041        http://bip.domaradz.pl 
 

XI.Zawiadomienie o wyborze oferty i podpisanie umowy

 1. Po otwarciu ofert Zamawiający niezwłocznie umieści informację z otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego.
 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści tę informacje na swojej stronie internetowej.
 

XII.Inne postanowienia

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym jego etapie.
 
 1. Załączniki:
  1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 2 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
  3. Załącznik nr 3 Projekt umowy
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2021-08-10
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2021-08-10 09:59
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2021-08-19 22:19
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 20 października 2021r. 02:41:35
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.