XML
Zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzu Góra
Gmina Domaradz działając w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129)
zaprasza do złożenia oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł na:
 
„Zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzu Góra”
 

I.Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Domaradz
36-230 Domaradz 345
tel./fax.:  13 434 70 41
http://www.domaradz.pl , e-mail: gmina@domaradz.pl
 

II.Tryb udzielenia zamówienia

 
Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 2 ust.1,pkt 1 ustawy  z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2021, poz. 1129) w formie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł.
 

III.Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup używanego średniego samochodu specjalnego pożarniczego GBA dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzu Góra z przeznaczeniem  na cele ochrony przeciwpożarowej.      
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. samochód używany sprawny technicznie, bezwypadkowy  -  rok produkcji lub karosacji nie starszy niż 2008
2. nadwozie – specjalny pożarniczy GBA
3. kolor nadwozia – czerwony
4. ilość miejsc - 6
5. silnik wysokoprężny -  Diesel co najmniej 110 KW/KM
6. pojemność silnika – 6500-7000 cm3
6. skrzynia biegów manualna - napęd  6x6
7. Dodatkowe wyposażenie – samochód wyposażony w autopompę , linię szybkiego natarcia zbiornik  wody o pojemności min. 2200 oraz zbiornik na środek pianotwórczy, maszt oświetleniowy.
 
IV. Istotne warunki zamówienia:
1. Termin realizacji:   do 19 listopada  2021 r.
2. Dostawca powinien przewidzieć wszystkie okoliczności które mogą wpłynąć na  cenę zamówienia.
3. Samochód pożarniczy musi spełniać wymagania dla samochodów ratowniczo-gaśniczych                                        przeznaczonych  dla Ochotniczych Straży Pożarnych – dołączając świadectwo wytwórcy.
 
V. Sposób przygotowania oferty, miejsce złożenia oferty.
Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania cenowego.
Cena winna uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w przedmiocie zamówienia.
Oferta winna być podpisana przez właściwą reprezentację ze strony Dostawcy, zgodną z dokumentem rejestrowym.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 listopada 2021 r. do godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego osobiście , za pośrednictwem poczty lub kuriera.
 
VI. Kryteria oceny ofert:
Oferty będą ocenione wg. następującego kryterium:
Cena – 100%
 
VII. Sposób porozumiewania się z wykonawcami:
W razie wątpliwości lub zapytań w sprawie przedmiotu zamówienia proszę o kontakt                                             tel. 667 500 207
 
VIII. Informacje dotyczące  zawierania umowy:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, na stronie internetowej, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
2. Po dokonaniu wyboru oferty dostawca podpisze umowę. Umowa musi zawierać wszelkie postanowienia złożonej ofert cenowej.
 

IX. Inne postanowienia

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym jego etapie.
 
X. Załączniki:
 
1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zapytanie ofertowe samochód D-dz Góra. Plik doc 34.78 KB
Załacznik nr 2 - Klauzula RODO. Plik doc 20.33 KB
załacznik nr 1 oferta cenowa. Plik doc 27.62 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłAleksander Kudła - inspektor2021-11-02
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2021-11-02 11:38
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2021-11-02 11:44