XML
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 i 2020 roku
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 i 2020 roku
 
Prawo do składania petycji ma swoje umocowanie prawne w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób  postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018, poz. 870 t.j.).
Przedmiotem petycji może być w szczególności żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań                               i kompetencji adresata petycji.
Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.
 Ustawowy termin na rozpatrzenie petycji wynosi trzy miesiące z możliwością jego przedłużenia                       o dalsze trzy miesiące.
 
W 2019r. wpłynęły 2 petycja : 1 do Rady Gminy Domaradz i  1 do Wójta Gminy Domaradz.
W 2020r. wpłynęło 7 petycji do Rady Gminy Domaradz w tym do Wójta 2.
 
Lp. 
Data wpływu petycji
 
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję 
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)
Przedmiot petycji Sposób załatwienia
 
 
 
2019 rok
 
     
1.
21sierpnia 2019r.
Rada Gminy Domaradz
CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy        
ul. Onyksowa 11/1,
20-582 Lublin
Petycja w sprawie wprowadzenia w życie
w stosunku do radnych Rady Gminy Domaradz Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
 
negatywnie
Uchwała
Nr XII.93.2019 RG Domaradz
z dnia 12.11.2019r.
Odp. OR.152.1.2019
z dnia 15.11.2019r.
 
2.
15 października 2019r.
Wójt Gminy Domaradz
 
Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13
00-412 Warszawa
Petycja dotyczące płatności bezgotówkowych Pozytywny
Odp.
dn. 17 października 2019r.
SE.152.1.2019
 
2020 rok
 
     
1.
23 marca 2020r. Rada Gminy Domaradz
 
Koalicja Polska Wolna od 5G
e-mail: stop5gpl@gmail.com
Petycja w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed elektroskażeniami Petycja bez rozpatrzenia – stanowisko Komisji Skarg Wniosków        
i Petycji
OR.152.1.2020
Odp. OR.004.14.2020
z dnia
dnia 03.06.2020r.
 
2.
20 lipca 2020r. Rada Gminy Domaradz
 
  Petycja w sprawie utworzenia służbowych
e-mail oraz dyżurów radnych
Negatywnie
Odp. OR.004.17.2020
z dnia
 09.10.2020r.
3.
20 października 2020r.
Rada Gminy Domaradz
 
  Petycja w sprawie utworzenia służbowych
e-mail dla Radnych Gminy Domaradz oraz ich upublicznienie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Domaradz
 
Negatywnie
Odp. OR.004.21.2020
z dnia 10.12.2020r.
4.
20 listopad 2020r. Rada Gminy Domaradz
 
Wójt Gminy Domaradz
 
  Petycja o zaniechanie działań Władz Gminy zmierzających do reorganizacji oraz likwidacji części szkół na terenie Gminy Domaradz” Została załatwiona pozytywnie
W dniu 23 listopada 2020 roku zostały wycofane projekty uchwał z porządku obrad XXII sesji Rady Gminy
w Domaradzu 
Odp. SE. 152.3.2020
z dn. 02.12.2020r.
 
5.
14 grudnia 2020r. Rada Gminy Domaradz
 
Petycja Prezesa Fundacji ,,Tradycyjne Podkarpacie”
Mała k/Ropczyc 136
39 – 107 Niedźwiada
Petycja w sprawie przyjęcia uchwały w przedmiocie przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz wywarcia wpływu na Rząd Rzeczypospolitej Polskiej
w celu uzyskania pisemnych gwarancji producentów szczepionek przeciwko
SARS-CoV-2 w razie wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych
 
Negatywnie
Uchwała NR XXV.153.2021
RG Domaradz
z dnia
19 marca 2021 r.
Odp. OR.0004.31.10.
2020/2021
24.03.2021r.
 
11.03.2021r. OR.0004.31.10.
2020/2021
Termin rozpatrzenia petycji przedłużono do 31.03.2021r.
 
6.
14 grudnia 2020r.
Rada Gminy Domaradz
 
 
 
  Petycja w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Domaradz do wykonania drogi na działce ew. nr 10781 w Domaradzu zgodnie ze złożonym uprzednio przez Wójta wnioskiem do Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok 2016 o dotację ze środków związanych z wyłączeniem
z produkcji gruntów rolnych na finansowanie zadania
pn: ,,Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”
 
Negatywnie
Uchwała
Nr XXV.154.2021
Rady Gminy Domaradz
z dnia 19 marca               2021 roku
 
Odp. OR.0004.32.9.
2020/2021
 24.03.2021r.
 
 
11.03.2021r. OR.0004.32.9.
2020/2021
Termin rozpatrzenia petycji przedłużono do 31.03.2021r.
 
7.
22 grudnia 2020r.
 
Rada Gminy Domaradz
 
Wójt Gminy Domaradz
 
Przewodnicząca Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej Nr 2
w Domaradzu
Petycji  od  Rady  Rodziców  Szkoły  Podstawowej  Nr 2                    w  Domaradzu z dnia 22 grudnia 2020r. w przedmiocie zaniechania działań władz samorządowych zamierzających do reorganizacji oraz likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2
w Domaradzu.
 
Negatywnie
Uchwała Nr XXV.155.2021 RG Domaradz
z dnia
19.03.2021r.
Odp. OR.0004.26.10.
2020/2021
z dnia 19.03.2021r.
Odp. SE.152.4.2020
z dn. 16.03.2021r.
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłDorota Mendyka - inspektor2021-06-30
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2021-06-30 20:11
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2021-07-05 13:11