XML
Petycja automatyzacja G1ANT ROBOT SP. Z O.O.
Petycja numer 2024/01 z dnia 06 Maja 2024

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego
zgodnie z art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526)

 
Dane wnoszącego petycję
Wprowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 162 i 1590) oraz art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870).

 
Data złożenia petycji
Stosując art. 61 pkt. 2 Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740).

 
Adresat wniosku/petycji
Organ wskazany w przekazanym dokumencie, identyfikowany za pośrednictwem adresu e-mail, na który dostarczono niniejszy wniosek/petycję, uzyskanego z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

 
W razie wątpliwości dotyczących procedury
Prosimy o zastosowanie art. 222 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 i 695).

 
Streszczenie celów petycji
 
Niniejsza petycja skierowana do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego ma na celu inicjowanie działań zmierzających do zwiększenia efektywności i oszczędności poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii automatyzacji w procesach administracyjnych gminy.

Kluczowe cele petycji obejmują:
 
1. Uzyskanie Dotacji: Zwracamy się z prośbą o podjęcie działań w celu pozyskania bezzwrotnej dotacji w wysokości 50 000 zł od Polskiego Funduszu Rozwoju, przeznaczonej na automatyzację procesów administracyjnych. Dotacja ta umożliwi realizację projektów automatyzacyjnych bez dodatkowych kosztów dla samorządu.

2. Promocja i Wdrażanie Automatyzacji: Proponujemy wdrożenie technologii automatyzacji czyli Robotic Process Automation (RPA), które przyniosą znaczące korzyści, takie jak skrócenie czasu realizacji usług, zmniejszenie błędów operacyjnych, oraz obniżenie kosztów operacyjnych, co w dłuższej perspektywie przyczyni się do poprawy jakości usług publicznych i zwiększenia zadowolenia mieszkańców.

3. Transparentność i Dialog: Stawiamy na otwartą komunikację i transparentność działań, proponując regularne publikacje postępów i wyników współpracy z gminą, a także organizowanie spotkań online, aby omówić szczegóły i potencjalne korzyści wynikające z zaproponowanych zmian.
 
4. Wzmocnienie Interoperacyjności: Zwracamy uwagę na potrzebę zgodności z nowymi regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi cyberbezpieczeństwa w tym automatyzacji (Dyrektywa NIS2) oraz krajowymi wymogami interoperacyjności.

 

Preambuła wniosku/petycji

 
Wprowadzenie

 
Odwołując się do UCHWAŁY NR 28 RADY MINISTRÓW z dnia 18 lutego 2021 r. dotyczącej Programu Otwierania Danych na lata 2021–2027 oraz Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP), który promuje wysokiej jakości e-usługi dla społeczeństwa i spójny system informacyjny, pragniemy zwrócić uwagę na możliwość uzyskania bezzwrotnej dotacji w wysokości 50 000 zł na automatyzację procesów w Państwa gminie.

 

Dotacja w wysokości 50 000 zł

 
Dotacja jest udzielana przez Polski Fundusz Rozwoju na projekty automatyzacyjne, dedykowane dla Państwa jednostki. Uzyskanie tej dotacji jest całkowicie wolne od jakichkolwiek kosztów dla samorządu, takich jak współfinansowanie czy opłaty VAT, i jest to dotacja bezzwrotna.

 
Wnioskodawcą, czyli stroną odpowiedzialną za cały proces ubiegania się o dotację, w tym przygotowanie niezbędnej dokumentacji i opisów, jest strona wnosząca petycję. Proces ten nie wiąże się z żadnymi ukrytymi kosztami ani dodatkowymi opłatami. Pełna odpowiedzialność za złożenie kompletnego wniosku dotacyjnego spoczywa na wnioskodawcy, którym jest strona wnosząca petycję.

 
Korzyści z automatyzacji procesów w administracji samorządowej

 
Automatyzacja procesów administracyjnych oferuje znaczące korzyści, które są zgodne z celami Uchwały Nr 28 Rady Ministrów oraz Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP). Implementacja automatyzacji umożliwia efektywniejsze świadczenie usług, skracając czas ich realizacji nawet o 50% i zmniejszając błędy operacyjne o 80%. Dzięki zastosowaniu technologii automatyzacji - RPA (Robotic Process Automation), usługi mogą być dostępne 24/7, co zwiększa ich dostępność o 24% i pozwala na szybkie dostosowanie do zmieniających się przepisów i potrzeb, skracając czas reakcji o 40%. W dłuższej perspektywie, RPA może przyczynić się do obniżenia kosztów operacyjnych o 30%.

 
Wprowadzenie automatyzacji przynosi więc nie tylko poprawę efektywności i dokładności w zarządzaniu zasobami oraz obsługą obywateli, ale także redukcję kosztów dla podatników.
Wszystko to przekłada się na lepsze funkcjonowanie administracji i zwiększoną satysfakcję użytkowników.

 
Więcej informacji na temat automatyzacji oraz przykłady wdrożeń można znaleźć na stronie Automatyzacja w Urzędach https://g1ant.com/automatyzacja-w-urzedach

 
Zatem;

W interesie zarówno decydentów, jak i obywateli (podatników), powinno być ciągłe promowanie rozwiązań, które optymalizują funkcjonowanie administracji publicznej. Zdaniem wnioskodawcy, działania te są zgodne z dyspozycjami art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 
Takie działanie - zdaniem wnioskodawcy - idealnie wpisuje się w dyspozycje art 241 KPA -

"Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności."

Zatem;

Zaleca się regularne sprawdzanie stanu faktycznego i monitorowanie poziomu implementacji nowoczesnych rozwiązań w Urzędach. Dobrym przykładem skuteczności takich działań są udane wdrożenia w jednostkach administracji publicznej. Analizy i opisy tych wdrożeń, dostępne w bogatym piśmiennictwie, często podkreślają oszczędności zarówno w wydatkowaniu środków publicznych, jak i w liczbie roboczogodzin pracowników.

 
Informacje na temat udanych projektów oraz szczegółowe analizy korzyści płynących z automatyzacji można znaleźć na stronach internetowych jednostek administracji publicznej oraz w specjalistycznych publikacjach dostępnych na licznych portalach branżowych.

 
Ad exemplum 
Udane wdrożenie 1
Sejm przyjął nowe przepisy mające na celu wprowadzenie automatyzacji procesów w Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Zgodnie z projektem, opracowanym przez Ministerstwo Finansów, zostanie uruchomiony system e-Urząd Skarbowy (e-US). System ten umożliwi dwustronną komunikację z podatnikami i pozwoli na załatwianie spraw podatkowych online, w tym na uzyskiwanie bezpłatnych zaświadczeń. e-US zastąpi obecnie funkcjonujący Portal Podatkowy i będzie miał taką samą moc prawną jak tradycyjne metody. Dodatkowo, uruchomiony zostanie system "e-Koncesje" do elektronicznego wydawania koncesji i zezwoleń.

 
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Krajowej Administracji Skarbowej.
Więcej... vide: Strona WWW Krajowej Administracji Skarbowej 

 
Udane Wdrożenie 2

Urząd Miasta Bydgoszczy skutecznie wdrożył technologię RPA (Robotic Process Automation) do obsługi faktur, co znacząco usprawniło zarządzanie płatnościami i eliminowało błędy związane z ręcznym przetwarzaniem. Automatyzacja uwolniła urzędników od żmudnych zadań, pozwalając im skoncentrować się na pracach wymagających kreatywności. Ponadto, roboty zostały wykorzystane do zbierania i analizy danych o zużyciu energii elektrycznej, co umożliwiło efektywniejsze zarządzanie energią w mieście i obniżenie kosztów operacyjnych. Inicjatywa ta przynosi oszczędności budżetowe oraz poprawia jakość usług i wydajność pracy urzędu.

Więcej … vide: https://pfrdlamiast.pl/baza-miejskich-innowacji/robotyzacja-procesow-administracyjnych-w-urzedzie-miasta-bydgoszczy.html

 
Wybrane problemy cyfryzacji w samorządach Polski

W wielu jednostkach samorządu terytorialnego, takich jak urzędy gmin czy miast, nadal istnieją problemy z integracją i interoperacyjnością używanych systemów teleinformatycznych. Pomimo obowiązywania od 2012 roku Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, które określa minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji elektronicznej oraz systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017.2247), efektywne rozwiązania w tym zakresie pozostają niewystarczające. Dodatkowo, zbliża się koniec vacatio legis dla Dyrektywy 2022/2555, znaną jako NIS2, która ma na celu wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w tym automatyzacji na terenie Unii Europejskiej.

 

W Serwisie Samorządowym Polskiej Agencji Prasowej znajduje się analiza mówiąca, że proces cyfryzacji w polskich urzędach miast przebiega nierównomiernie. Z raportu Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR wynika, że chociaż 77% urzędów oferuje e-usługi dla mieszkańców, to w większości przypadków ograniczają się one do możliwości składania wniosków i deklaracji online. Miasta większe posiadają znacznie szerszą ofertę e-usług w porównaniu do mniejszych, z których 27% nie oferuje ich wcale. Raport zwraca także uwagę na problemy z dostępnością i zrozumiałością informacji o e-usługach oraz na brak skoordynowanej strategii cyfryzacji na poziomie miast. Mimo że pandemia COVID-19 przyspieszyła procesy cyfryzacji, nadal obserwuje się brak systemowego i długoterminowego podejścia do tej kwestii.

 
Więcej informacji można znaleźć w Serwisie Samorządowym Polskiej Agencji Prasowej.
https://samorzad.pap.pl/kategoria/e-urzad/raport-o-cyfryzacji-samorzadow-male-miasta-nie-nadazaja-z-rozwojem-e

 
Niniejsze pismo zawiera analizę wybranych przez wnioskodawcę przykładów, które wskazują na pilną potrzebę kompleksowej cyfryzacji, szczególnie w kontekście zbliżającego się końca vacatio legis Dyrektywy 2022/2555, zwaną NIS2. Ta dyrektywa ma na celu wzmocnienie cyberbezpieczeństwa oraz automatyzacji w Unii Europejskiej.

 
Nasze działania z ostatniej dekady, w tym rozmowy z gminami oraz petycje i wnioski, wykazały, że obecny stan bezpieczeństwa IT oraz automatyzacji w wielu gminach i miastach jest niezadowalający. Wiele z nich nie spełnia ustawowych wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. dotyczących Krajowych Ram Interoperacyjności.

 
Biorąc pod uwagę powyższe obserwacje oraz interes społeczny (pro publico bono), wnosimy o:

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. c Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 902), wnosimy o udzielenie informacji publicznej dotyczącej:

 
§1 Wniosek o informacje dotyczące inicjatywy dotacji 50 000 zł
Wnosimy o udzielenie informacji publicznej o konkretną informacje na temat planów i terminów, które Urząd zamierza zastosować w zakresie pozyskania nieodpłatnej dotacji na cyfryzację w kwocie 50 000 zł oraz intencji rozpoczęcia rozmów na ten temat z wnioskodawcą.
§1.1 Dane kontaktowe urzędnika
W przypadku twierdzącej odpowiedzi na wniosek z §1, uprzejmie prosimy o przekazanie danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za procesy decyzyjne dotyczące pozyskiwania nieodpłatnych dotacji dla Urzędu. Prosimy również o informacje dotyczące osoby zarządzającej infrastrukturą informatyczną. Dokładne dane powinny obejmować imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz stanowisko służbowe każdej z wymienionych osób.  Dodatkowo, prosimy o informację, kiedy można oczekiwać rozpoczęcia rozmów z Urzędem w sprawie wspomnianej dotacji.  Dziękujemy za współpracę i czekamy na szybką odpowiedź w celu dalszego postępowania. 
 
§1.2 Uzasadnienie bierności w obszarze otrzymania dotacji
Jeśli odpowiedź na wniosek z §1 jest przecząca, prosimy o udzielenie informacji publicznej, wyjaśniającej przyczyny braku inicjatyw i chęci uzyskania bezpłatnej dotacji w kwocie 50 000 zł  w zakresie cyfryzacji. Prosimy o przedstawienie tego uzasadnienia w maksymalnie trzech zdaniach, dlaczego nie chcą Państwo skorzystać z bezpłatnej dotacji 50 000 zł na cyfryzację Państwa urzędu.

 
§2 Wniosek o informacje dotyczące audytu i automatyzacji
Wnosimy o udzielenie informacji publicznej na temat przeprowadzenia przez Kierownika JST, w ciągu ostatnich trzech lat, audytu, analizy lub planowania działań systematycznych mających na celu stopniową automatyzację systemów teleinformatycznych używanych w Urzędzie.

§2.1 Szczegóły realizacji działań automatyzacyjnych
W przypadku twierdzącej odpowiedzi na wniosek z §2, prosimy o dostarczenie szczegółowego raportu z przeprowadzonych w ciągu ostatnich trzech lat audytów technologicznych pod kątem automatyzacji Urzędu, w tym ich wyników, wniosków oraz planów wdrożenia rekomendacji.

Należą do nich informacje, w ramach których systemów rozpoczęto automatyzację, jaki zakres działań osiągnięto, czy te działania były wsparte analizą technologiczną, oraz z jakich narzędzi RPA skorzystano. Prosimy również o informacje dotyczące osiągniętych celów związanych z automatyzacją, w tym które oprogramowanie i systemy udało się zintegrować, oraz inne istotne informacje oceniające stopień informatyzacji i automatyzacji Urzędu.
 
§2.2 Planowanie przyszłych inicjatyw automatyzacyjnych
Jeśli odpowiedź na wniosek z §2 jest przecząca, na mocy art. 61 Konstytucji RP oraz art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902), wnioskujemy o udzielenie informacji publicznej, czy Urząd planuje w najbliższym roku przeprowadzenie audytu technologicznego systemów informatycznych pod kątem automatyzacji, zgodnie z Dyrektywą 2022/2555, oraz czy istnieje zainteresowanie rozpoczęciem rozmów w sprawie nieodpłatnego audytu technologicznego z wnioskodawcą.§3 Uzasadnienie braku działań w obszarze automatyzacji
W przypadku przeczącej odpowiedzi na wniosek z §2.2, prosimy o udzielenie informacji publicznej, wyjaśniającej przyczyny braku inicjatyw związanych z usprawnieniem organizacji i ulepszaniem pracy Urzędu. Prosimy o przedstawienie tego uzasadnienia w maksymalnie trzech zdaniach.
 
Współpraca w ramach dostępu do informacji publicznej

 
Celem tej petycji jest rozpoczęcie konstruktywnej współpracy z Urzędem Gminy. W tym celu proponujemy zorganizowanie spotkania online z przedstawicielami gminy, aby omówić zagadnienia związane z potencjalną dotacją w wysokości 50 000 zł na cele cyfryzacji oraz dostępem do informacji publicznej. Mamy nadzieję, że nasze działania spotkają się z Państwa otwartością i gotowością do dialogu.

Aby ułatwić nasz dialog, prosimy o umówienie spotkania w dogodnym dla Państwa terminie poprzez nasz internetowy kalendarz dostępny pod adresem: https://g1ant.com/umow-spotkanie

 
W dążeniu do pełnej transparentności, planujemy informować lokalne media o rozwoju naszej inicjatywy oraz o wynikach współpracy z gminą, zarówno w przypadku jej sukcesów, jak i ewentualnych przeszkód. Uważamy, że dostęp do informacji publicznej jest nie tylko prawem, ale także obowiązkiem każdego obywatela, aby wiedzieć, jak zarządzane są ich wspólne środki.

 
Zwiększenie przejrzystości działań Urzędu Gminy pozwoli mieszkańcom na lepsze zrozumienie podejmowanych decyzji. Jesteśmy przekonani, że otwarta komunikacja i dostęp do informacji wzmacniają zaufanie społeczne i sprzyjają zdrowszemu funkcjonowaniu wspólnoty. Poprzez aktywne angażowanie się obywateli w sprawy lokalne, takie jak składanie wniosków lub petycji, możemy razem pracować na rzecz lepszej przyszłości naszej gminy. Nasze działania mają na celu nie tylko ulepszenie procesów w gminie, ale także budowanie wspólnoty, która jest świadoma i zaangażowana w lokalne sprawy zarządzania.

 
Uzasadnienie Wniosku
 
Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina powinna maksymalnie wykorzystać dostępne środki finansowe na rozwój infrastruktury informatycznej, szczególnie biorąc pod uwagę dostępną dotację w wysokości 50 000 zł. Ta dotacja jest bezpłatną okazją do znaczącego zwiększenia operacyjności gminy poprzez automatyzację kluczowych procesów.

 
Automatyzacja procesów w sektorze usług publicznych, takich jak odpowiadanie na korespondencję, analiza zużycia wody, przetwarzanie zgłoszeń rolniczych, aktualizacja baz danych, czy też zarządzanie procesami podatkowymi, przynosi istotne oszczędności finansowe oraz czasowe. Umożliwia to efektywniejsze zarządzanie zadaniami publicznymi, które są finansowane z budżetu podatników.

 
Wdrożenie systemów automatyzacji, jak weryfikacja dokumentów rejestracji pojazdów, śledzenie ważności dokumentów, czy tworzenie i wysyłanie raportów statystycznych, pozwala na znaczące ograniczenie błędów operacyjnych oraz przyspieszenie realizacji obowiązków administracyjnych. Dodatkowo, zastosowanie automatycznych rozwiązań wspiera gminy w oszczędzaniu środków publicznych oraz roboczogodzin, co potwierdzają liczne publikacje dostępne online.

 
W kontekście realizacji tych działań, praktyki te nie tylko odpowiadają wymogom art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA), ale także służą ogólnemu interesowi społecznemu (pro publico bono), wzmacniając dobro wspólne. Oprogramowanie umożliwiające robotyzację jest już skutecznie wykorzystywane w wielu Jednostkach Samorządu Terytorialnego (JST) w krajach Unii Europejskiej, jak również w niektórych urzędach w Polsce. Szczegółowe przykłady i referencje są dostępne na stronie: https://g1ant.com/przyklady-cyfryzacji

 
Kluczowym elementem w procesie wdrażania automatyzacji jest wykonanie bezpłatnego audytu technologicznego, który pozwoli zidentyfikować potencjalne obszary do automatyzacji oraz oszacować oszczędności, które mogą wyniknąć z wprowadzenia nowych technologii. Takie działania nie tylko zdefiniują obszary podatne na błędy, ale także przyczynią się do usprawnienia pracy w gminie, wnosząc ogólne korzyści dla mieszkańców.

 
Więcej informacji o możliwościach wykonania darmowych audytów technologicznych oraz o dostępnych rozwiązaniach automatyzacji można znaleźć na stronie dostawcy: https://g1ant.com/automatyzacja-w-urzedach


Na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. c Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 902), wnioskujemy również o udzielenie informacji publicznej dotyczącej:

§4 Zapewnienie Transparentności Procesów
W trosce o pełną jawność i transparentność działań, wnosimy o opublikowanie treści tej petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata), zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o petycjach. Jest to wyrażenie naszej zgody na publikację wszystkich danych zawartych w petycji. Dodatkowo, prosimy o przesłanie linku do opublikowanej treści na nasz adres email: tom@g1ant.com, abyśmy mogli śledzić postęp i dalsze kroki związane z naszą inicjatywą.


§5 Potwierdzenie Otrzymania Wniosku
Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku, zgodnie z §7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2002 r. Nr 5, poz. 46), na adres email: tom@g1ant.com

§6 Wymóg Odpowiedzi

Wnosimy, aby odpowiedź na powyższe pytania i petycje, złożone na mocy art. 63 Konstytucji RP i art. 241 KPA, została udzielona i przesłana zwrotnie na adres email: tom@g1ant.com.

§7 Zabezpieczenie Elektroniczne Wniosku
Informujemy, że wniosek został zabezpieczony za pomocą bezpiecznego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie PDF. Dodatkowo, dla ułatwienia przetwarzania, treść wniosku została również przesłana drogą emailową, zgodnie z wytycznymi Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 z dnia 2016.09.29).

 
Dodatkowe Materiały na Temat Robotyzacji Procesów w Jednostkach Samorządu Terytorialnego, o których wzmiankowano w treści wniosku:

Robotyzacja procesów w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce ma na celu zastąpienie ludzkich pracowników przez technologie do wykonania prostych, powtarzalnych zadań. Jest to odpowiedź na potrzebę zwiększenia wydajności i minimalizacji błędów. Miasta takie jak Bydgoszcz, Łódź i Lublin już z sukcesem wdrożyły takie rozwiązania, automatyzując zadania od zarządzania fakturami po budżetowanie projektów miejskich. Na przykład, Bydgoszcz zastosowała roboty w procesach rozliczania energii elektrycznej, Łódź skupiła się na zrobotyzowaniu procesów związanych z partycypacją społeczną, a Lublin zautomatyzował zadania w Wydziale Strategii i Przedsiębiorczości.

Zgodnie z analizami międzynarodowymi, robotyzacja przynosi znaczące korzyści nie tylko w Polsce, ale również za granicą, pozwalając miastom działać bardziej efektywnie i zwiększać satysfakcję mieszkańców. Zalety robotyzacji obejmują nie tylko oszczędność czasu i pieniędzy, ale także możliwość skupienia ludzkich zasobów na bardziej kreatywnych i ambitnych projektach. Warto rozważyć wprowadzenie takich rozwiązań również w innych jednostkach samorządowych. 

Link do artykułu: 
https://pfrdlamiast.pl/aktualnosci/3-przyklady-wdrozenia-robotyzacji-w-miastach.html 

 
Problemy z Cyfryzacją w Samorządowych Urzędach.Cyfryzacja samorządowych urzędów w Polsce napotyka na liczne problemy, m.in. związane z brakiem dokumentów strategicznych i nieskoordynowanym podejściem. Według raportu Obserwatorium Polityki Miejskiej, aż 60% badanych miast nie posiada strategii dotyczącej cyfryzacji, co wskazuje na niewystarczającą wagę przywiązywaną do tego zagadnienia. Wyniki pokazują, że tylko 15% gmin ma strategię smart city, a 9% dotyczy transformacji cyfrowej. Struktury urzędów rzadko zawierają jednostki odpowiedzialne za sprawy cyfrowe, co stanowi barierę w rozwoju cyfryzacji, szczególnie w mniejszych miastach.

 
Link do artykułu: https://www.portalsamorzadowy.pl/smart-city/urzedy-wciaz-nie-sa-dosc-cyfrowe-wskazujemy-najpowazniejsze-bariery,427981.html 

 
W 60-stronicowym raporcie Obserwatorium Polityki Miejskiej poświęconym cyfryzacji urzędów miast w Polsce ujawniono kluczowe problemy związane z transformacją cyfrową. Z raportu wynika, że aż 60% badanych miast nie posiada kompleksowej strategii cyfryzacji, co świadczy o niewystarczającej uwadze przywiązywanej do tej kwestii. Chociaż większe ośrodki wykazują większe zainteresowanie cyfryzacją, często ogranicza się ono do pojedynczych elementów w ramach ogólnych strategii rozwoju. Tylko 15% gmin posiada wyraźnie zdefiniowaną strategię smart city, a jedynie 9% gmin koncentruje się na szeroko pojętej transformacji cyfrowej. Ponadto, struktury urzędów rzadko zawierają wydzielone jednostki odpowiedzialne za sprawy cyfrowe. Małe miasta znacząco odstają od większych pod względem oferowanych e-usług i integracji cyfrowych rozwiązań w swoich planach rozwoju. Bez odpowiedniego wsparcia, różnice między miastami mogą się pogłębiać, co stanowi wyzwanie dla równomiernego rozwoju cyfrowego w kraju.

Link do całego raportu: https://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2022/10/Cyfryzacja-urzedow-miast.pdf

 
Wnioskodawca Osoba Prawna:

G1ANT ROBOT SP. Z O.O.
ul. Stepowa 34D
30 - 698 Kraków
NIP: 6751702390 REGON: 383162421

Tomasz P. Kmiecik,
Prezes Zarządu
Tel: 793 299 299
Email: tom@g1ant.com

 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Odpowiedź na petycję Giant 07.05.2024 r.. Plik doc 12.64 KB
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2024-05-07
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-05-14 10:36
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2024-05-16 10:49