XML
Petycja ochrona środowiska Szulc-Euphenics s.a.
Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526.)
Dane Podmiotu wnoszącego petycję znajdują się poniżej oraz w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym
podpisem elektronicznym - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162, 1590) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach ( tj.
Dz.U. 2018 poz. 870)
Data dostarczenia zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740)
Adresatem Wniosku/Petycji* - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny za pośrednictwem
adresu e-mail pod którym odebrano niniejszy wniosek/petycję. Rzeczony adres e-mail uzyskano z Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu - co zgodnie z odnośnym przepisami bezpośrednio przypisuje rzeczony adres e-mail do
odpowiadającego mu JST.
W razie wątpliwości co do trybu jaki należy zastosować do naszego pisma - wnosimy o bezwzględne zastosowanie
dyspozycji art. 222 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
256, 695)
Preambuła Wniosku/Petycji*:
Przed wysłaniem niniejszego wniosku - Wnioskodawca dokonał analizy prawnej obszaru wypełniania zadań publicznych
przez Gminy w związku z art 7 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023
r. poz. 40, 572, 1463, 1688)
Wszystko w kontekście Art. 74 Konstytucji RP
1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo
ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.
3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.
4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i
poprawy stanu środowiska.
oraz art. 241 KPA.
Punktem wyjścia analizy dokonanej przez wnioskodawcę był zapis art. 241 KPA: “Przedmiotem wniosku mogą być w
szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania
nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.”
Oczywiście wszystko w kontekście art. 61 i 63 Konstytucji RP (…) "Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w
interesie publicznym, własnym, (…) etc”
W związku z powyższym Wnioskodawca na stronach nik.gov.pl - odszukał protokoły pokontrolne Najwyższej Izby
Kontroli, dot. omawianego obszaru wypełniania zadań publicznych.
W mniemaniu Wnioskodawcy wnioski jakie powziął NIK w tym obszarze są niepokojące i wskazujące na mankamenty w
Gminach w wypełnianiu zadań publicznych z tego obszaru.
Jak powszechnie wiadomo - w zakresie sensu largo - za nadzór nad procesem odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - odpowiada Wójt/Burmistrz/Prezydent.
Kwestie te reguluje Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024
r. poz. 399.) oraz wyżej wzmiankowany art. 7 ust. Ustawy o samorządzie gminym, etc
Ostatnie doniesienia medialne - dotyczące niebezpiecznych, "palących się” składowisk odpadów - są dobitnym
przykładem - jak ważka jest to tematyka nie tylko w skali MAKRO ale także w skali loklanej.
Widać dobitnie, że brak czujności i szczegółowego nadzoru w tym obszarze może skutkować nawet konsekwencjami
zdrowotnymi u Mieszkańców, a Podatnicy oczekują - że ich pieniądze wydatkowane w tym obszarze będą jak najbardziej
racjonalnie - pożytkowane - zgodnie z aktualnym stanem prawnym.
W opinii wnioskodoawcy stan prawny jest jak najbardziej właściwy w tym obszarze, a jedynie - wdrażanie tego prawa -
nie jest lege artis i powoduje ciągłe problemy.
Dlatego uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - wydaje się tak istotne w najbliższych latach.
Zdaniem Wnioskodawcy społeczna kontrola - w tym obszarze powinna obejmować - także obszar związany z
przydomowymi oczyszczalniami, które, jeśli są przestarzałe i źle nadzorowane - powodują (w swojej skali) olbrzymie
szkody środowiskowe, zanieczyszczenia gruntów, a nawet zatrucia oparami - co skrzętnie w sposób notoryczny
sygnalizują media.
Od standardowych rozwiązań - zbiorników - tzw. szamb - lepszą, bardziej ekologiczną, bezpieczniejszą i tańszą w
eksploatacji - alternatywą - wydają się przydomowe - ekologiczne, nowoczesne - bio oczyszczanie - tak popularne w
gminach UE.
Obecnie na rynku są już dostępne biologiczne oczyszczalnie ścieków charakteryzujące się tym, że cały proces
oczyszczania zachodzi w obrębie jednego urządzenia, składającego się z jednego lub kilku zbiorników.
W procesie oczyszczania ścieków bierze udział osad czynny - biologiczne złoże w formie zawiesiny wspierające rozkład
zanieczyszczeń. Oczyszczalnie biologiczne mają bardzo wysoką skuteczność oczyszczania ścieków, która dochodzi
nawet do 99% i spełniają wszystkie wymagania Ministerstwa Środowiska dotyczące jakości ścieków oczyszczonych.
Gros Jednostek Samorządu Terytorialnego w Europie i w Krajach Rozwiniętych - dofinansowuje takie oczyszczanie w
ramach różnych programów, których celem sensu largo - jest Ochrona Środowiska w skali micro, uporządkowanie tego
obszaru aktywności mieszkańców i ujednolicenie stosowanych rozwiązań.
Dodatkowo odpowiedzi uzyskane przez nas z Gmin/Miast - na nasze petycje i wnioski w ciągu ostatnich 25 lat wskazują,
że stan faktyczny w tym obszarze nie można określić jako lege artis.
Analizując uzyskane odpowiedzi potwierdziliśmy, że tezy stawiane przez Najwyższą Izbę Kontroli dotyczące
złego stanu faktycznego panującego w Gminach/Miastach w tym obszarze - są być może zbyt surowe ze strony
NIK ale sensu largo - zgodne z rzeczywistością gdyż - jak wynika też z uzyskanych przez nas odpowiedzi w
trybie ustawy o dostępie do inf. publicnzej - gross Gmin nie spełniało wymogów ustawowych dotyczących
wypełniania zadań publicznych w tym obszarze.
Dlatego biorąc pod uwagę powyższe, oraz uzasadniony społecznie - interes pro publico bono, wnosimy:
Osnowa Wniosku:
§1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji
publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902 - dalej czasem pod akronimem: uoddip) - wnosimy o udzielnie informacji
publicznej - czy w ciągu ostatnich dwóch lat Wójt/Burmistrz/Prezydent - prowadził analizę i planował wykonywanie
kompleksowych i systematycznych działań zmierzających do wspierania gospodarstw domowych w zakresie stopniowej
instalacji biologicznych oczyszczalni ścieków charakteryzujące się tym, że cały proces oczyszczania zachodzi w
obrębie jednego urządzenia?
§2) Jeśli odpowiedź na rzeczne pytanie jest twierdząca, to czy z analizy tej wynika - potrzeba podjęcia działań w tym
obszarze w interwale najbliższego roku?
Podstawą odpowiedzi w tym przypadku może być art. 6 ust. 1 pkt 1 lit a uoddip - scilicet - „(…) Udostępnieniu podlega
informacja publiczna, w szczególności o: (…) zamierzeniach działań władzy (…)”
Zdaniem wnioskodawcy stopniowy proces wsparcia mieszkańców w rozwiązania tego typu - pomoże zaspokoić
zbiorowe potrzeby wspólnoty loklanej w tej mierze i może spowodować, że negatywne oceny zawarte w cytowanych
powyżej protokołach NIK.
Niewłaściwy nadzór, który sygnalizują Kontrolerzy NIK w przywołanych przez Wnioskodawcę protokołach - sprawowany
przez Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów nad tym obszarem zadań własnych - zdaniem wnioskodawcy może naruszać
art 7 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463,
1688), a co za tym idzie może dochodzić do niegospodarnego wydatkowania pieniędzy Podatników.
Jeśli odpowiedź na pytanie z §1 jest twierdząca - na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit a ("
Udostępnieniu podlega informacja (..) w szczególności o: zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz
wykonawczej”) Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902 - dalej czasem
pod akronimem: uoddip) - wnosimy o udzielnie informacji publicznej:
§3) Szacunkowo - Ile sztuk przydomowych oczyszczalni Gmina zamierza w interwale najbliższego roku - dofinansować
mieszkańcom w procesie wykonywania zadań własnych w tym obszarze oraz
§3.1) jaki jest przewidywany budżet - który z pieniędzy Podatników, gmina zamierza przeznaczyć na realizację
przedmiotowego zadania?
Oczywiście wszystko w ramach nakazanej przez Ustawodawcę aktywności dot. wyżej powołanych przepisów.
§4) Jeśli z odpowiedzi na powyższe pytania wynika przewidywana aktywność gminy w tym obszarze - wnosimy o
udzielnie informacji publicznej na podstawie wyżej powołanych przepisów - w przedmiocie - czy gmina posiada już
jakąkolwiek dokumentację dotyczącą podjęcia konkretnych działań w tym obszarze?
§5) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji
publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902) wnosimy o udzielnie informacji publicznej - czy wzorem gmin i samorządu
wyższego szczebla w województwie małopolskim - Gmina zamierza uczestniczyć wraz gospodarstwami domowymi w
procesie instalacji kompostowników?
W niektórych województwach gminy wspierają segregację odpadów w ramach procedur instalacji kompostowników na
terenie gospodarstw domowych właściwych miejscowo dla gminy.
§6) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji
publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902) wnosimy o udzielnie informacji publicznej - Czy gmina zamierza w ciągu
najbliższego roku - wspomagać mieszkańców w zakresie procedur dofinansowania i partycypacji w kosztach jakie
ponoszą gospodarstwa domowe w związku z instalacją zbiorników do gromadzenia deszczówki ?
Notabene - wg. Informacji posiadanych przez Wnioskodawcę - w krajach UE - w Hiszpanii, Niemczech, Francji, Grecji -
gros Jednostek Samorządu Terytorialnego - traktuje takie programy z największą atencją skupiając swoje działania na
„pracy u podstaw” - a w naszym Kraju - tematyka jest praktycznie - śladowa - sic!
W ostatnim czasie susza hydrologiczna występuje w obrębie prawie wszystkich większych rzek na ternie Polski i ponad
30% powierzchni kraju charakteryzuje się wilgotnością gleby poniżej poziomu 40%. To powoduje mniejsze plony i
stwarza stale zagrożenie powodzi - gdyż sucha gleba nie wchłania wody spowodowanej opadami w sposób
wystarczający do prawidłowego obiegu, etc
Zatem wnosimy o dokonane analizy w tym obszarze.
§7) Wnosimy o podanie danych kontaktowych Urzędnika, który w zakresie powierzonych mu zadań i wykonywanych
kompetencji nadzoruje wypełnianie zadań publicznych w związku z ewentualną optymalizacją stanu faktycznego dot.
przydomowych oczyszczalni należących do gospodarstw domowych miejscowo właściwych dla terenu gminy - scilicet:
(Imię i nazwisko, adres do korespondencji e-mail, tel. i stanowisko służbowe Urzędnika)
Jeśli taki Urzędnik nie został wskazany wnosimy o podanie stosownych danych osoby, która - w empirii - operacyjnie
zajmuje się tym obszarem działania Urzędu.
Aby ułatwić Decydentom bezproblemowe i szybkie przygotowanie odpowiedzi na wyżej przedłożone pytania -
wnioskodawca pozwala sobie załączyć formularz w pliku excell - w którym wystarczy tylko uzupełnić
odpowiednie rubryki. Taka forma pozwoli również dokonać analizy odpowiedzi pod kątem dyspozycji art. 241
KPA.
SZCZEGÓLNA WAŻKOŚĆ z punktu widzenia uzasadnionego interesu społecznego - pro publico bono:
Zdaniem wnioskodawcy prawidłowo prowadzona dokumentacja w Urzędzie - dotycząca wydatkowania środków
publicznych na określone w ramach wniosku zagadnienia - pozwala odpowiedzieć ad hoc na zadane pytania - bez
konieczności nadmiernego przetwarzania danych będących w rejestrach urzędu.
Jednakże - fakultatywnie - z ostrożności i dbałości o aspekt ex professo - Wnioskodawca odsyła do ogólnodostępnych
protokołów NIK dot. nieprawidłowości w omawianym obszarze - umotywował wystarczająco - jak SZCZEGÓLNIE
ISTOTNE z punktu widzenia uzasadnionego interesu społecznego - pro publico bono i racjonalnego wydatkowania
środków podatników - jest przygotowanie i udzielenie odpowiedzi.
Zdaniem Wnioskodawcy takie uwypuklenia szczególnie istotnego interesu społecznego - pro publico bono - poprzez
wzmiankowanie o ogólnodostępnych protokołach NIK z tego obszaru , a nawet zacytowanie niektórych tez tam
zawartych - zaspokajają w pełni wymogi art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej ( t.j. Dz. U. 2022
poz. 902) - przy prawidłowo prowadzonej dokumentacji dane te powinny być ad hoc dostępne w Urzędzie – jak
wykazano w oparciu powyższą analizę i stan faktyczny z niej wynikający.
II - Petycja Odrębna
§2) W trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 tj. z dnia 2018.05.10) - biorąc pod uwagę, iż dbałość o poufność,
integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych w urzędzie - należy z pewnością do wartości
wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata
petycji - wnosimy o:
§2.1) Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą stopniowego udzielania wsparcia gospodarstwom
domowym na terenie miejscowo właściwym dla gminy w zakresie stopniowej instalacji ekologicznych, nowoczesnych
przydomowych oczyszczalni ścieków - zgodnie z trendami panującymi w tej mierze na terenie samorządów UE.
§2.2) Wnosimy o zapoznanie się Decydentów z protokowani pokontrolnymi NIK z tego obszaru dostępnymi na
stronach nik.gov.pl
Wnioskodawca nie chce już cytować protokołów NIK, z którymi się zapoznał - są one tak krytyczne dla Gmin, że
ponownie ich przywoływanie - mogłoby być traktowane jako faux pass …. W naszym mniemaniu Decydenci sami - na
bazie niniejszej petycji powinni wyszukać odnośne protokoły i wykonać rekonesans w tym zakresie i wydaje się to
szczególnie istotne z punktu widzenia uzasadnionego interesu pro publico bono.
PS: Dla uproszczenia i dążąc do mniejszego absorbowania czasu Urzędników naszymi petycjami/wnioskami -
prosimy/sugerujemy aby odpowiadać na niniejsze pismo w jednej przesyłce (pocztą e-mail) oczywiście świadomi
jesteśmy różnic w trybach a co za tym idzie zróżnicowanych terminów ustawowych, etc ale są już urzędy, które w
jednym piśmie - nie czekając na upływ terminu 3 miesięcznego odpowiadają en-bloc na nasze pisma w jednej przesyłce.
W naszym mniemaniu - nic nie stoi na przeszkodzie aby stosować taki modus operandi i tak upraszczać tryb udzielenia
odpowiedzi.
Tym bardziej, że odpowiedź na część dot. petycji - może być dosłownie dwuzdaniowa - nie oczekujemy
kilkustronicowych analiz, chcemy tylko skłonić Decydentów do refleksji nad analizowanym przez nas obszarzem oraz do
czytania protokół NIK - co być może powoli zaoszczędzić pieniądze Podatników.
Nawet jeśli ocena NIK- w cytowanych przez nas protokołach - jest zbyt surowa - szczególnie do gmin wiejskich - to w
naszym mniemaniu warto zapoznawać się z tymi protokołami - tym bardziej że są ogólnodostępne - i w przyjaznej formie
publikowane na stronach nik.gov.pl
Oczywiście ABY NASZA PETYCJA NIE BYŁA W ŻADNYM RAZIE ŁĄCZONA Z PÓŹNIEJSZYM trybem zamówienia nie
musimy dodawać, że jesteśmy przekonani, iż postępowanie będzie prowadzone z uwzględnieniem zasad uczciwej
konkurencji w pełni jawnie i transparentnie. O wyborze ewentualnego oferenta będą decydować jedynie ściśle ustalone
przez decydentów kryteria związane inter alia z aktualnym stanem prawnym, bezpieczeństwem oraz racjonalnym i
oszczędnym wydatkowaniem środków publicznych w ramach zasad uczciwej i ostrej konkurencji.
§2.3) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań - wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie
internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata) - na podstawie art. 8 ust. 1 ww.
Ustawy o petycjach - co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych. Chcemy działać w
pełni jawnie i transparentnie.
Petycja odrębna - dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji - została dołączona do niniejszego wniosku - vide - J.
Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania…, s. 668; por. także art. 12 ust. 1 komentowanej
ustawy - dostępne w sieci Internet. - co jak wynika z cytowanego piśmiennictwa nie jest łączeniem trybów.
§3) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22
styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) - na adres przydomowe-oczyszczalnie@samorzad.pl
§4) Wnosimy o to, aby odpowiedź w przedmiocie powyższych pytań i petycji złożonych na mocy art. 63 Konstytucji RP -
w związku z art. 241 KPA, została udzielona - zwrotnie na adres przydomowe-oczyszczalnie@samorzad.pl
§5) Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych
Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)
Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Euphenics.com p. Spółka Akcyjna
Prezes Zarządu - Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
tel. 608-318-418
nr KRS: 0001 007 117
www.gmina.pl
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) Imię i nazwisko osoby
reprezentującej Podmiot wnoszący petycję ujawnione jest powyżej
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, sygnowana podpisem elektronicznym (który ujawnia dodatkowe dane), a adres ujawniony expressis
verbis w petycji jest wskazanym zwrotnym adresem e-mail.
Zwyczajowy komentarz do Wniosku:
Adresat jest jednoznacznie identyfikowany - na podstawie - unikalnego adresu e-mail opublikowanego w Biuletynie
Informacji Publicznej Jednostki i przypisanego do odnośnego Organu.
Rzeczony adres e-mail - zgodnie z dyspozycją art. 1 i 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej - stanowiąc
informację pewną i potwierdzoną - jednoznacznie oznacza adresata petycji/wniosku. (Oznaczenie adresata
petycji/wniosku)
Pomimo, iż w rzeczonym wniosku powołujemy się na art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 , 2052) - w naszym mniemaniu - nie oznacza to, że Urząd powinien
rozpatrywać niniejsze wnioski w trybie KPA - należy w tym przypadku zawsze stosować art. 222 KPA.
Zatem pomimo formy zewnętrznej - Decydenci mogą/powinni dokonać własnej interpretacji - zgodnie z brzmieniem art.
222 KPA.
W opinii Wnioskodawcy Urząd powinien w zależności od dokonanej interpretacji treści pisma - procedować nasze
wnioski - ad exemplum w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) lub odpowiednio Ustawy o
dostępie do informacji publicznej (wynika to zazwyczaj z jego treści i powołanych podstaw prawnych) - lub stosować art.
222KPA
Zatem - wg. Wnioskodawcy niniejszy wniosek może być jedynie fakultatywnie rozpatrywany - jako optymalizacyjny w
związku z art. 241 KPA.
W naszych wnioskach/petycjach często powołujemy sie na wzmiankowany art. 241 KPA - scilicet: "Przedmiotem
wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i
zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.” - w sensie możliwości otwarcia
procedury sanacyjnej.
Reasumując - każdy Podmiot mający styczność z Urzędem - ma prawo i obowiązek - usprawniać struktury administracji
samorządowej i każdy Podmiot bez wyjątku ma obowiązek walczyć o lepszą przyszłość dla Polski.
Dbając o jawność i transparentność swoich działań - Wnioskodawca może publikować część odpowiedzi uzyskanych na
mocy art 61 i 63 Konstytucji RP - w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej - na stronach www.szulceuphenics.
com oraz www.gmina.pl
Nazwa Wnioskodawca/Petycjodawca - jest dla uproszczenia stosowna jako synonim nazwy “Podmiot Wnoszący Petycję”
- w rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)
Pozwalamy sobie również przypomnieć, że ipso iure art. 2 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej “ (…) Od
osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.
Wnioskodawca - pro forma podpisał - niniejszy wniosek - bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w
załączeniu stosowne pliki) - choć według aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego nie powoduje
bezprzedmiotowości wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie I OSK
1277/08. Podkreślamy jednocześnie, iż przedmiotowy wniosek traktujemy jako próbę usprawnienia organizacji działania
Jednostek Administracji Publicznej - w celu lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Do wniosku dołączono plik
podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje się
w niniejszej wiadomości e-mail. Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez
ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących usługi
certyfikacyjne.
Celem naszych wniosków jest - sensu largo - usprawnienie, naprawa - na miarę istniejących możliwości -
funkcjonowania struktur Administracji Publicznej - głownie w Gminach/Miastach - gdzie jak wynika z naszych wniosków -
stan faktyczny wymaga wszczęcia procedur sanacyjnych.
W Jednostkach Centralnych - stan faktyczny jest o wiele lepszy.
Zwracamy uwagę, że Ustawodawca do tego stopnia stara się - poszerzyć spektrum możliwości porównywania cen i
wyboru różnych opcji rynkowych oraz przeciwdziałać korupcji w Administracji Publicznej - że nakazał w §6 ust. 2 pkt. 2
załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
(…) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) - archiwizowanie, również wszystkich niezamówionych ofert, a co dopiero petycji
i wniosków optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni się z pewnością do większej rozwagi w
wydatkowaniu środków publicznych.
Duża ilość powoływanych przepisów prawa w przedmiotowym wniosku, wiąże się z tym, że chcemy uniknąć wyjaśniania
intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak, ciągle ma miejsce w przypadku
nielicznych JST.
Jeżeli JST nie zgadza się z powołanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne akceptowane
przez JST.
Dobro Petenta i jawność życia publicznego jest naszym nadrzędnym celem, dlatego staramy się również upowszechniać
zapisy Ustawowe dotyczące Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreślił i uregulował w art. 63 Konstytucji RP:
"Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do
organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami
zleconymi z zakresu administracji publicznej." oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP "Każdemu zapewnia się wolność
wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji."
Pamiętajmy również o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA: "§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek
uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o
znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy państwowe, organy
jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane
przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub
dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku.”
Jeśli do przedmiotowego wniosku dołączono petycję - należy uznać, że Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o
petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870) - osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję - jest Prezes Zarządu wskazany
w stopce
*Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji
elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest skrzynka poczty elektronicznej Adresata
ujawniona w BIP i z BIP pozyskana przez wnioskodawcę/petycjodawcę, etc
Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji.
Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie
gminnym
Eksperci NIK piszą: "Niewielka liczba składanych wniosków o udzielenie informacji publicznej, liczba skarg złożonych do
WSA, jak również liczba pozwów złożonych do sądów rejonowych, świadczyć może o braku zainteresowania w
egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony, realizację tego prawa utrudniają
podmioty zobowiązane do pełnej przejrzystości swojego działania, poprzez nieudostępnianie wymaganej informacji
publicznej" [Protokół pokontrolny dostępny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010]. Mamy nadzieję, zmienić powyższą
ocenę, być może nasz wniosek choć w niewielkim stopniu – przyczyni się do zwiększenia tych wskaźników.
Postulujemy, ABY NASZA PETYCJA NIE BYŁA W ŻADNYM RAZIE ŁĄCZONA Z PÓŹNIEJSZYM jakimkolwiek trybem
zamówienia nie musimy dodawać, że mamy nadzieję, iż wszelkie postępowania będą prowadzone z uwzględnieniem
zasad uczciwej konkurencji - i o wyborze oferenta będą decydować jedynie ustalone przez decydentów kryteria
związane inter alia z parametrami ofert oraz ceną.
Oczywiście - wszelkie ewentualne postępowania - ogłoszone przez Jednostkę Administracji Publicznej - będące
następstwem niniejszego wniosku - należy przeprowadzić zgodnie z rygorystycznymi zasadami wydatkowania środków
publicznych - z uwzględnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości i transparentności - zatem w
pełni lege artis.
Ponownie sygnalizujemy, że do wniosku dołączono plik podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można
uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne.
Oprócz dokumentu sygnowanego podpisem elektronicznym w formacie pdf - dodatkowo - dla ułatwienia dekretacji u
Adresata - wnioskodawca mógł dodać - pro forma niesygnowany dokument w formacie docx. Oba dokumenty są
zgodne z kontentem powyższej wiadomości e-mail.
* - niepotrzebne - pominąć
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłTomasz Śmigiel - Kierownik RGK2024-06-07
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-06-07 14:08
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2024-06-20 12:08