XML
Informacje o ochronie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Domaradz, 36-230 Domaradz 345
 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Urząd Gminy w Domaradzu Inspektor Ochrony Danych, 36-230 Domaradz 345
lub e‑mail iod@domaradz.pl
 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, Art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Ustawie o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.
 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
 
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne
 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2018-05-25
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2018-05-25 09:32