XML
Ogłoszenie o sesji w dniu 30 grudnia 2019 r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r poz.506 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję XIV sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 30 grudnia 2019r. (tj. poniedziałek) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

 1.    Otwarcie sesji
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Ustalenie porządku obrad.
4.    Powołanie Komisji wnioskowej.
5.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7.    Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
8.    Informacja o pracy Wójta Gminy Domaradz w okresie między sesjami oraz działaniach inwestycyjnych Gminy
9. Rozpatrzenie projektu budżetu gminy na 2020r.
1)    Odczytanie projektu uchwały budżetowej (Nr XIV.101.2019) wraz z uzasadnieniem,
2)    Przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy i opinii Komisji Budżetu oraz wniosków radnych,
3)    Odczytanie opinii RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej,
4)    Odczytanie stanowiska Wójta w sprawie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej i stanowiska Wójta do opinii Komisji stałych Rady Gminy.
5)    Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.
6)    Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej  Nr XIV.101.2019
   
10. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
a) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Domaradz Uchwała Nr XIV.102.2019
b) uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 r. Uchwała Nr XIV.103.2019
c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Uchwała Nr XIV.104.2019
d)  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Uchwała Nr XIV.105.2019
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.
15. Zamknięcie sesji.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłDorota Mendyka - inspektor2019-12-13
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2019-12-13 11:16
Dodano do archiwum