XML
Zawiadomienie o sesji w dniu 21 lipca 2021 r.
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r poz.713 ze zm.) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zaplanowano XXVIII sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 21 lipca 2021r. (tj. środa) o godz. 14.00  w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Ustalenie porządku obrad.
4.    Powołanie Komisji wnioskowej.
5.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie      międzysesyjnym.
7.    Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
8.    Informacja o pracy Wójta Gminy Domaradz w okresie między sesjami oraz działaniach inwestycyjnych Gminy
9.    Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
a)  przyjęcia projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania  ścieków i przekazania go organowi regulacyjnemu do zaopiniowania
(Uchwała Nr XXVIII.175.2021)
b)  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
(Uchwała Nr XXVIII.176.2021)
c)  zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (Uchwała Nr XXVIII.177.2021)
d) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Domaradz
(Uchwała Nr XXVIII.178.2021)

10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.
14. Zamknięcie sesji.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłDorota Mendyka - inspektor2021-07-19
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2021-07-20 11:54