XML
Zawiadomienie o sesji w dniu 6 lgrudnia 2021 r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r poz.1372) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję XXXIII sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 6 grudnia 2021r. (tj. poniedziałek ) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie sesji
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Ustalenie porządku obrad.
4.    Powołanie Komisji wnioskowej.
5.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w 
okresie międzysesyjnym.
7.    Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
8.    Informacja o pracy Wójta Gminy Domaradz w okresie między sesjami oraz 
działaniach inwestycyjnych Gminy
9.    Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
a) wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości dziennych stawek 
oraz zasad poboru opłaty targowej na terenie Gminy Domaradz
(projekt Uchwały Nr XXXIII.203.2021)
b) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego 
ponad kwotę wydatków określoną w budżecie gminy na 2021r.
(projekt Uchwały Nr XXXIII.204.2021)
c) zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (projekt Uchwały Nr 
XXXIII.205.2021)
d ) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Domaradz
(projekt Uchwały Nr XXXIII.206.2021)
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.
14. Zamknięcie sesji.

 Przewodniczący Rady Gminy
    Stefan Wolanin
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłDorota Mendyka - inspektor2021-11-29
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2021-11-29 13:02
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2021-11-30 14:39